סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מספר צפיות: 67

דף צ עמוד א
* יש שלוש דעות של אמוראים לגבי מחלוקת רבי נתן וחכמים מהעמוד הקודם: (1) כשם שנחלקו בהפרה כך נחלקו בשאלה. (2) בשאלה דברי הכל אין חכם מתיר כלום אלא אם כן חל כבר הנדר. (3) בשאלה דברי הכל החכם מתיר ואף על פי שלא חל עדיין הנדר (והגמרא מקשה על כך בעמוד הבא).

דף צ עמוד ב
* לפי משנה אחרונה: אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי ולכן נאסרתי עליך, האומרת לבעלה "שמים ביני לבינך" (שאינך ראוי להוליד), והנודרת ואומרת נטולה אני מן היהודים (אסרה על עצמה הנאת תשמיש כל היהודים) - תיקנו חכמים שלא תהא נאמנת אלא בתנאים מסוימים המפורטים במשנה (מחשש שמא נתנה עיניה באחר).
* אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי ולכן נאסרתי עליך - נחלקו האמוראים אם מותרת בתרומה או לא (אך אם נתאלמנה או נתגרשה לדעת כולם אסורה בתרומה).

מספר צפיות: 72

דף צא עמוד א
* אשת כהן שנאנסה - יש לה כתובה.
* אשה שאמרה לבעלה "גרשתני" - לדעת רב המנונא: נאמנת, ולדעת רבא: לא נאמנת.

דף צא עמוד ב
* הגמרא מביאה כמה מעשים (אחד בעמוד הקודם ושלושה בעמוד זה) שהיה מקום לחשוש שהאשה נטמאה ואסורה לבעלה, אך פסקו האמוראים שהיא מותרת.
* הר"ן סיים ביאורו למסכת זו: א-להים משמים יאיר עינינו בתורתו כאור החמה שבעתים ויזכנו לראות בבנין ירושלים אמן.

הדרן עלך מסכת נדרים

© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר