סקר
עם סיום מסכת עירובין


 
מספר צפיות: 3
דף פז עמוד א
* במשנה (בסוף העמוד הקודם) מובא שבגט הכתוב בנוסח של "כלל" ניתן לגרש כמה נשים ביחד, אך בגט הכתוב בנוסח של "טופס" יכול רק הזוג האחרון להתגרש - ונחלקו בסוגייתנו ר' יוחנן וריש לקיש מהו "כלל" ומהו "טופס".
* המשנה והגמרא עוסקים בעדים החתומים על 2 גיטין הכתובים בשטר אחד זה בצד זה.

דף פז עמוד ב
* אם יש ריוח בין נוסח הגט לחתימות העדים - הגט פסול, אך אם מילא ריוח זה בחתימות עדים אחרים אף שהם קרובי משפחה ופסולים לעדות - הגט כשר.
* המשנה מבארת אופנים נוספים בנוגע לחתימות העדים על גט אחד או 2 גיטין שבשטר אחד, ומבארת מתי הגט כשר ומתי לא (לדוגמא: אם העדים חתמו בראש הגט ולא בסוף הגט - הגט פסול).
מספר צפיות: 4
דף פח עמוד א
* לדעת רבי ירמיה ניתן להכשיר גט שחתם עליו עד אחד, רק אם גם הסופר (שכתב את הגט) חתם על הגט.
* לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה 7 משפחות של מלכים ממלכי ישראל עבודה-זרה (ירבעם, בעשא, אחאב, יהוא, פקח, מנחם, הושע).
* צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהגלה גלות צדקיהו (כשחרבה ירושלים) בעוד שחכמי גלות יכניה קיימין בבבל כדי שילמדום תורה.

דף פח עמוד ב
* גט מעושה (שנלקח מן הבעל בדרך כפיה כדי שיגרש בו את אשתו) - אם דייני ישראל כפו אותו הגט כשר, אך אם דייני עובדי כוכבים כפו אותו אינו כשר אך נפסלת לכהונה מדרבנן (כדי שלא יקלו בטעות בגט שכפו אותו ישראל לתת).
* גם בחו"ל רשאים ישראל לדון ולכפות את האיש לגרש את אשתו (כי הם עושים את שליחותם של בני ארץ ישראל שנתנו להם רשות לכך).
מספר צפיות: 5
דף פט עמוד א
* אשה שיצא עליה קול שזינתה - נחלקו התנאים אם נאסרת לכהן.
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר שאם יצא קול (שמועה) בעיר על אשה פנויה שהיא מקודשת לפלוני הרי שחוששים לכך ואסורה להינשא לאחר עד שתקבל ממנו גט - והאמוראים בסוגייתנו מבארים ששמועה בלבד אינה אוסרת אלא רק שמועה מבוססת.

דף פט עמוד ב
* לדעת רב אשי אין חוששין לקול שלא הוחזק בבית דין (שלא בדקו בי"ד אחריו).
* אשה נשואה שיצא עליה קול שנתקדשה לאחר קודם נישואיה - לא חוששים לקול זה (והגמרא מכריעה להלכה שהוא הדין לגבי ארוסה שיצא עליה קול שכזה לפני אירוסיה).
* לדעת רב הונא אשת איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר מקודשת לשני מספק (כי חוששים שקיבלה גירושין מהראשון), ושמואל חולק.
מספר צפיות: 2
דף צ עמוד א
* מתי אדם רשאי לגרש את אשתו? ב"ש: אם מצא בה דבר ערוה, ב"ה: גם אם מצא בה שאר דבר סרחון (כגון: שהקדיחה תבשילו), ר"ע: אפילו מצא אחרת נאה הימנה.
* לדעת ב"ה אם גירש את אשתו אך לא בגלל שמצא בה דבר שלילי - מה שעשה עשוי ומגורשת ולא כופים אותו להחזירה.
* * למילה "כי " במקרא יש 4 משמעויות אפשריות: אי (אם/כאשר/אשר), דילמא (שמא), אלא, דהא (שהרי).

דף צ עמוד ב
* אשה הנוהגת בפריצות ברשות הרבים ורוחצת במקום שבני אדם רוחצים - מצוה מן התורה לגרשה.
* כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות.

הדרן עלך מסכת גיטין
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר