סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מספר צפיות: 15
דף קכו עמוד א
* בכור שמיחה באחיו ואמר להם אל תשביחו את חלקי בנכסי הירושה - מועילה מחאתו ואם לא שמעו לו והשביחו (אך לא גזלו) את הנכסים בלא לחלוק, הרי הוא נוטל פי שנים בשבח (למרות שבדרך כלל אין הבכור יורש פי שנים בשבח שהשביחו הנכסים לאחר מיתת אביהם).
* בכור שנטל באחת משדות הירושה חלק אחד בלבד (ולא שני חלקים כדין בכור) - ויתר על חלק בכורתו (רב פפא: באותה שדה, רב פפי: בכל הנכסים כולם) ושוב אינו יכול לתובעו.

דף קכו עמוד ב
* הגמרא מכריעה להלכה שיש לו לבכור קודם חלוקה את חלק בכורתו, והרי הוא יכול למוכרו או למחול עליו (=הלכה כרב פפי).
* האומר "איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים", "איש פלוני בני לא יירש עם אחיו" - לא אמר כלום, שהתנה על מה שכתוב בתורה.
* טומטום שנקרע ונמצא זכר - אינו נוטל פי שנים בירושת אביו, וכן אינו נידון כבן סורר ומורה.
מספר צפיות: 8
דף קכז עמוד א
* טומטום שנקרע ונמצא זכר - לדעת אמימר: אינו ממעט חלק בכורה, לדעת רב שיזבי: אינו נימול לשמנה, לדעת רב שרביא: אין אמו טמאה לידה.
* 2 נשים שילדו 2 זכרים במחבא, ולא ידוע מי מהם נולד ראשון והוא הבכור: הוכרו ולבסוף נתערבו - כותבין הרשאה זה לזה, לא הוכרו - אין כותבין הרשאה זה לזה.

דף קכז עמוד ב
* לדעת רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור, ולדעת חכמים אינו נאמן (אם מוחזקים במישהו אחר שהוא הבכור).
* אמר "בני הוא" וחזר ואמר "עבדי הוא" - אינו נאמן, "עבדי הוא" וחזר ואמר "בני הוא" - נאמן, אך אם אמר "עבדי הוא השוה מאה זוז" וחזר ואמר "בני הוא" - אינו נאמן.
מספר צפיות: 10
דף קכח עמוד א
* בדף זה מובאים 7 פסקי הלכה ששלח רבי אבא לרב יוסף בר חמא (4 בעמוד א, 3 בעמוד ב).
* בעל חוב שמת - לדעת רב נחמן לא ניתן לגבות את החוב מעבדי היתומים (ואין דינם כקרקעות).
* לדעת ר' אבא: "שלישי בשני כשר", ורבא מוסיף ש"אף בראשון", ומר בר רב אשי הכשיר לעדות אף אם מעיד לאבי אביו ואין הלכה כמותו.
* לדעת ר' אבא: היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נסתמא וקודם שהספיק להעיד נסתמא - פסול עכשיו להעיד.

דף קכח עמוד ב
* "האומר על תינוק בין הבנים": לדעת ר' אבא נאמן, ורבי יוחנן חולק - ונחלקו האמוראים במה המדובר.
* האומר "תטול אשתי מנכסיי כאחד מן הבנים" - נוטלת כאחד מן הבנים (מהנכסים שהיו לו בשעת אמירה, וחולקת בשוה עם הבנים שיהיו לו בשעה שימות).
* המוציא שטר חוב על חבירו: מלוה אומר "לא נפרעתי כלום", ולוה אומר "פרעתי מחצה", והעדים מעידין שפרע כולו - הרי זה נשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין.
מספר צפיות: 10
דף קכט עמוד א
* לדעת רב דימי בשם רבי יוחנן ולדעת רב המנונא: המשנה (שפסקה שאם כשנתן בלשון ירושה הזכיר גם לשון מתנה קנה המקבל) עוסקת במקרה של אדם אחד ושדה אחת.
* לדעת רבי אלעזר ולדעת רב נחמן: המשנה עוסקת גם במקרה של אדם אחד ושתי שדות ובמקרה של שדה אחת ושני בני אדם.
* לדעת רבין בשם רב יוחנן ולדעת רב ששת: המשנה עוסקת אפילו במקרה של שתי שדות ושני בני אדם (ולדעת ריש לקיש זה יועיל רק אם יאמר לשון ירושה 2 פעמים).

דף קכט עמוד ב
* רב ששת הביא (בסוף עמוד א) ברייתא כשיטתו, אך דחה את ראייתו ויישב את הברייתא גם לשאר השיטות.
* רב אשי הביא ברייתא המסייעת לרב ששת, ומבארת הגמרא שלא קשה מברייתא זו על ריש לקיש.
* "כל תוך כדי דבור כדבור דמי" - חוץ מעבודת כוכבים וקדושין.
מספר צפיות: 12
דף קל עמוד א
* האומר "איש פלוני יירשני" - לדעת רבי יוחנן בן ברוקא, אם אמר זאת על מי שראוי ליורשו דבריו קיימים.
* 2 תירוצי הגמרא נחלקו אם רבי יוחנן בן ברוקא המובא במשנתנו סובר דין זה רק במקרה של "בן בין הבנים ובת בין הבנות" או אף במקרה של "אחר במקום בת ובת במקום בן".
* המקור לדעת רבי יוחנן בן ברוקא הוא מהפסוק "והיה ביום הנחילו את בניו" - התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה.

דף קל עמוד ב
* אין האב יכול לשנות את חלקו של הבכור ולתיתו למישהו אחר.
* נחלקו האמוראים אם "הלכה" (=הלכה שאמר החכם) עדיפה או "מעשה" (=מעשה שעשה החכם) עדיף.
* אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה, עד שיאמרו לו "הלכה למעשה".
* אין אומרים בטרפות זו דומה לזו, ואל תתמה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיתה.
מספר צפיות: 10
דף קלא עמוד א
* אין לדיין אלא מה שעיניו רואות.
* למסקנת הגמרא, דברי רבי יוחנן בן ברוקא, שאדם מנחיל את נכסיו למי שירצה מיורשיו, נאמרו גם בבריא ולא רק בשכיב מרע.

דף קלא עמוד ב
* שכיב מרע הכותב כל נכסיו לאשתו - לא עשאה אלא אפוטרופא (=אחראית על הנכסים), ולא התכוון לתת לה במתנה.
* כך גם הדין אם כתב כל נכסיו לבנו הגדול, ואפילו אם כתב כל נכסיו לבנו הקטן.
* אם כתבם לאשתו הארוסה או הגרושה - ודאי התכוון לתת להן במתנה.
* אם כתבם לבת שלו במקום שיש לו גם בנים - נחלקו האמוראים אם עשאה אפוטרופא או שקנתה את הנכסים.
מספר צפיות: 21
דף קלב עמוד א
* רבא הסתפק האם גם בבריא הנותן את נכסיו לאשתו אנו אומרים שעשאה אפוטרופא או שאנו אומרים שנתן לה במתנה גמורה, והגמרא דחתה את הנסיון להוכיח מברייתא שנתן לה במתנה גמורה.
* רב נחמן פסק כחכמים שהכותב כל נכסיו לאשתו ואח"כ יצא עליו שטר חוב - איבדה כתובתה ואת נכסיו.
* שיטת רב נחמן היא שהולכים אחר אומדן הדעת.

דף קלב עמוד ב
* הגמרא מוכיחה מברייתא, שלדעת חכמים במשנה במסכת פאה, אין האשה מאבדת את שיעבוד כתובתה אלא אם כן מחלה בפירוש, ובניגוד לאמוראים שפירשו שאיבדה כתובתה מכוחן של אומדנות שונות אף בלא שתאמר בפירוש שמחלה שיעבודה.
* הגמרא נשארת בספק מה יהיה הדין במקרה בו בריא כתב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו, האם גם בזה נאמר שאיבדה כתובתה או לא.
מספר צפיות: 24
דף קלג עמוד א
* לדעת רב הונא: שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר, רואין: אם ראוי ליורשו - נוטלן משום ירושה, ואם לאו - נוטלן משום מתנה
* לדברי רבי יוחנן בן ברוקה: "נכסי לך ואחריך לפלוני" - אם היה ראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום, שאין מה שאמר לשון מתנה דוקא אלא יכול להתפרש גם כלשון ירושה וירושה אין לה הפסק.

דף קלג עמוד ב
* הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו שלא יירשו את נכסיו - מה שעשה עשוי אלא שאין רוח חכמים נוחה הימנו (וכך פסק שמואל), ורשב"ג חולק וסובר שאם לא היו בניו נוהגים כשורה זכור לטוב.
* אדם שלא היו בניו נוהגים כשורה ועמד וכתב נכסיו לחבירו - רשאי חבירו לעשות בנכסים אלו כרצונו ואף לתת אותם לבנים של חבירו.
מספר צפיות: 14
דף קלד עמוד א
* אמרו חכמים: כל מתנה שאין נוהג בה דין זה שאם הקדישה המקבל תהיה מוקדשת - אינה מתנה כלל.
* 80 תלמידים היו לו להלל הזקן - גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי.
* בברייתא מתוארת התמדתו העצומה ובקיאותו המרובה של רבן יוחנן בן זכאי.
* אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל: בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו נשרף.
* האומר "זה בני" - נאמן (ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום).

דף קלד עמוד ב
* לדעת שמואל: מפני מה אמרו "זה בני" נאמן (ונאמן בכך לפטור את אשתו מן היבום)? הואיל ובידו לגרשה.
* לדעת רבי יוחנן: בעל שאמר "גרשתי את אשתי" - נאמן מכאן ולהבא אך לא למפרע.
* אם אמר הבעל "גרשתי את אשתי לפני חודש" - נחלקו האמוראים אם נאמן מכאן ולהבא שהיא מגורשת או לא (אך ברור שלא נאמן למפרע).
מספר צפיות: 23
דף קלה עמוד א
* רבא אמר לרב נתן שיש לחוש ולפסוק שבעל שאמר "גרשתי את אשתי" אינו נאמן אף מכאן והלאה.
* אדם שידוע לנו שאין לו בנים ומוחזק לנו שהוא ללא אחים ואמר בשעת מיתתו שאין לו אחים אך בני העיר אומרים שיש עדים במדינת הים שיש לו אחים - רבא אמר לרב נתן שיש לחוש לעדים אלו ולכן אלמנתו חייבת יבום או חליצה.

דף קלה עמוד ב
* שכיב מרע שאמר "כתבו ותנו מנה לפלוני" ומת - אין כותבין ונותנין, שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה; אך אם כדי ליפות כחו של מקבל מתנה צוה השכיב מרע לכתוב לו את השטר - כותבין ונותנין אפי' לאחר מיתה.
* רבי יוחנן הוא רבו של רבי אלעזר.
מספר צפיות: 12
דף קלו עמוד א
* לדעת רבי יוסי "זמנו של שטר מוכיח עליו", ולכן "הכותב נכסיו לבניו" (שמעוניין שיירשו את נכסיו לאחר מותו) לא צריך שיכתוב "מהיום ולאחר מיתה", וחולק על רבי יהודה..
* בשטר שכתוב בו קנין - רב נחמן סובר שלדעת רבי יהודה לא צריך לכתוב "מהיום ולאחר מיתה", ורב פפי חולק וסובר שהדבר תלוי בניסוח ההקנאה.

דף קלו עמוד ב
* הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, ומכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב - לדעת רבי יוחנן לא קנה הלוקח ולדעת ריש לקיש כן קנה הלוקח.
* המוכר שדהו לפירות (שיאכל הקונה פירות לכמה שנים ואח"כ תחזור הקרקע לבעליה) - נחלקו האמוראים אם הקונה קורא מקרא ביכורים כשמביא את הביכורים או לא.
* "נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחריו יירש פלוני": מת ראשון - קנה שני, מת שני - קנה שלישי, מת שני בחיי ראשון - יחזרו נכסים ליורשי ראשון לדעת ברייתא אחת ולדעת ברייתא שניה יחזרו ליורשי נותן.
מספר צפיות: 19
דף קלז עמוד א
* אביי אמר, שבמקרה בו אמר אדם לחבירו "נכסי לך ואחריך לפלוני", הרי שמי שמשיא עצה לראשון למכור את הנכסים, לפי שיטת רשב"ג הסובר ש"אין לשני אלא מה ששייר ראשון", הרי הוא "רשע ערום".
* מתנת שכיב מרע - אביי סבר בתחילה שהמקבל קנה את המתנה בבת אחת עם המיתה, אך אח"כ חזר בו והודה לרבא שהמקבל קנה את המתנה רק לאחר גמר מיתה.
* רבי יוחנן פסק שהלכה כרשב"ג (ש"אין לשני אלא מה ששייר ראשון"), ופסק כך גם במקרה בו היו עבדים והוציאן הראשון לחירות, וגם במקרה בו יש בגדים ועשאן תכריכין למת.

דף קלז עמוד ב
* "אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני" - לדעת כולם יוצא בו הראשון ידי חובת נטילת 4 המינים.
* "אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי", נטלו ויצא בו - אם החזירו לאחר מכן יצא ידי חובה (כי מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה).
* שיטת רשב"ג ש"אין לשני אלא מה ששייר ראשון" זה רק אם אמר "נכסי לך ואחריך לאדם אחר", אבל אם אמר שלאחר מיתת הראשון יחזרו הנכסים לעצמו לא מועילה מכירת הראשון.
1 2 3 4 5
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר