סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף

חטוף ובריך וכן א''ל רב הונא לרבה בריה חטוף ובריך למימרא דמברך עדיף והתניא רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך וא''ל רבי נהוראי השמים כך הוא תדע שהרי גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין תנאי היא דתניא אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע אלא שממהרין למברך תחילה אמר רבי אלעזר א''ר חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר {ישעיה נד-יג} וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך:

הדרן עלך הכותים אין להם נזירות וסליקא לה מסכת נזיר

רש"י

גמ' חטוף. חטוף כוס של ברכה ובריך ברכת זימון שתהא מקיים לברך על הכוס ברכת זימון: השמים כך הוא. בשבועה על שם וירם ימינו אל השמים וישבע בחי העולם (דניאל יב) כך הוא שהעונה אמן גדול מן המברך: ותדע. שהוא כך: שהרי גוליירין. חלשין מתגרין במלחמה תחלה ואחר כך גבורים באין ונוצחין אף כאן העונה אמן בא לאחר המברך ומנצח לומר שהעונה אמן משובח מן המברך: תנאי היא. דאיכא למ''ד דעונה אמן משובח מן המברך ואית דאמר שהמברך משובח: א' העונה ואחד המברך במשמע. דקרא שנאמר (תהלים לד) גדלו לה' אתי ברכה ונרוממה שמו יחדיו אמן: אלא שממהרין למברך תחילה. ליתן שכר:

הדרן עלך הכותים אין להם נזירות וסליקא לה מסכת נזיר

תוספות

חטוף מהר. לברך שתהא זריז ונשכר: גוליירין מתגרין וגבורים מנצחין. הפרשים הבאים אחרי כן ושם נצחון המלחמה על הפרשים הגומרין: אחד המברך ואחד העונה אמן. נוטל שכר אלא שממהרין למברך תחילה ליתן שכר ולהכי אמרינן ליה חטוף ובריך:

הדרן עלך הכותים אין להם נזירות וסליקא לה מסכת נזיר

© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר