סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

אמוראים: חזקיה - תנא הוא?

[תנאים ואמוראים]

חולין קכא ע"ב


 אמר חזקיה: הואיל ויכול לגוררה ולהעמידה על פחות מכזית.
א"ל ר' ירמיה לרבי זירא: ומי אמר חזקיה הכי? והא איתמר, שחט בה שנים או רוב שנים ועדיין היא מפרכסת; חזקיה אמר: אינה לאברים, ר' יוחנן אמר: ישנה לאברים, חזקיה אמר אינה לאברים - מתה היא, רבי יוחנן אמר ישנה לאברים - לאו מתה היא!
א"ל: יצתה מכלל חיה, ולכלל מתה לא באת.

 

1.
רבי ירמיה מקשה על "חזקיה" מדברי "חזקיה" עצמו.

2.
תוספות מסכת חולין דף קכא עמוד ב:

ומי אמר חזקיה הכי - דחזקיה אחזקיה ניחא ליה לאקשויי אע"ג דהוי מצי לאקשויי בלאו הכי ממתניתין דקתני אבל לא טומאת נבילות אחזקיה דאמר מתה היא

תוס' שואל: הרי ניתן להקשות על חזקיה ממשנתנו ומדוע רבי ירמיה הקשה מדברי חזקיה עצמו?

3.
עונה תוס': "ניחא ליה...", כלומר, הקושיה על אמורא [בסוגייתנו מדובר על חזקיה] היא יותר חזקה כאשר מוצאים סתירה בדבריו מאשר להקשות עליו ממשנה!

4.
וראה ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד לג, שמביא הסברים נוספים:

5.
הרמב"ן [שם, הערה יב] מביא הסבר ושולל אותו. ההסבר האפשרי לשאלת תוס': "חזקיה" נחשב "תנא" ולכן לא ניתן להקשות עליו ממשנה.

5.1
ודוחה זאת הרמב"ן: אם הוא נחשב "תנא" הרי שגם לא שייך להקשות עליו מדברי עצמו, שהרי פעם אחת הוא "רק" מסביר את המשנה אבל הוא עצמו חולק וסובר שבהמה מפרכסת מטמאה טומאת נבילות [מה שלא ניתן לומר על חכם בדרגת "אמורא"].

6.
אבל נראה שבסופו של דבר הרמב"ן סובר ש"חזקיה" נחשב "תנא", אלא שבזה לא יועיל ליישב את קושיית תוס'.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר