סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 788

 

"רבי אליעזר בתר דמסיים צלותיה וכו' שתשכן בפורינו אהבה ואחוה וכו' ותרבה גבולנו בתלמידים וכו'"

ברכות טז ע"ב


ופרש"י בפורינו, בגורלנו. כלומר, דרש"י פי' מלשון הפיל פור הוא הגורל.

ונראה לי לפרש דפורינו לשון מיטה כמו בפ' אלו מציאות דת"ח מותר לו לשנות במסכתא בפוריא ובאושפזיא. [שו"ר במהרש"א שכתב כן ות"ל שכיוונתי]. ונמצא לפ"ז שתחילה היה מתפלל על בנים שהרי שנינו לעיל ה' ב' דרבי אלעזר לא היו לו בנים, דאמר לו ר' יוחנן ואי משום בני דין גרמא דעשיראה ביר עיי"ש. וכשהיה ר' אלעזר מתפלל על בנים היה מבקש שיהיו בנים צדיקים הגונים מתוקנים במידות טובות וזה בא ע"י שיש בין האיש והאשה אהבה ואחוה ושלום ורעות, וכמו שמצינו שמברכים בשבע ברכות לחתן וכלה. ולאחר שהיה מתפלל על בנים היה מתפלל על תלמידים הגונים שהרי גם אלו נחשבים לבנים ודילפינן מקרא ד"ושננתם לבניך" ודרשו אלו התלמידים. וכן אמרינן [סנהדרין י"ט ב'] המלמד בן חברו תורה כאילו ילדו. וכן אמרינן [בראשית רבה פר' ל"ט] "ואת הנפש אשר עשו בחרן" אברהם מגייר את האנשים וכו', וכן אמרו [ב"מ ל"ג א'] אבידת רבו קודמת לאבידת אביו שרבו מביאו לחיי עוה"ב ואביו לעוה"ז פי' שרבו נחשב יותר מאביו, ודו"ק.

[האר עינינו]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר