סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

הלכה כרבי ולא מטעמו

שקלים יח ע"א


תני מזרח ומערב היו נתונין דברי ר' [=הכוונה לרבי יהודה הנשיא]
ר"א בי רבי שמעון אומר צפון ודרום היו נתונין מ"ד מזרח ומערב ניחא כולהן ראויין לשירות מ"ד צפון ודרום נמצא שלחן בדרום ומנורה בצפון והא תני השלחן היה נתון מחצי הבית ולפנים משוך מן הכותל ב' אמות ומחצה כלפי הצפון ומנורה כנגדו בדרום מזבח הזהב היה נתון באמצע הבית חולק את הבית מחציו ולפנים משוך קימעא כלפי (צפון) חוץ וכולהן היו נתונין משליש הבית ולפנים ...

 

1.
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכה יב:

השלחן היה ארכו שנים עשר טפח ורחבו ששה טפחים, והיה מונח ארכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית וכן שאר כל הכלים שבמקדש אורכן לאורכו של בית ורחבן לרוחב הבית חוץ מן הארון שהיה אורכו לרוחב הבית, וכן נרות המנורה כנגד רוחב הבית בין הצפון ובין הדרום. +/השגת הראב"ד/ רוחב הבית בין הצפון וכו'. א"א זהו מחלוקת התנאים וסדר התמיד אינו כן שהרי שנינו מצא שתי נרות מזרחיות דולקים וזהו לענין מזרח ומערב מונחים.+

2.
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ה הלכה ד:

וכיצד מסדרין את הלחם ארבעה כהנים נכנסים, שנים בידן שני סדרין, ושנים בידם שני בזיכין, וארבעה מקדימין לפניהם שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בזיכין שהיו שם על השולחן,
הנכנסין עומדין בצפון ופניהם לדרום, והיוצאין עומדים בדרום ופניהם לצפון, אלו מושכין ואלו מניחין וטפחו של זה בתוך טפחו של זה שנאמר לפני תמיד.

3.
לחם משנה הלכות תמידין ומוספין פרק ה הלכה ד:

[ד] הנכנסין עומדין בצפון ופניהם לדרום וכו'. כך הוא שם לשון המשנה והיינו כמ"ד שלחנות מזרח ומערב מונחין ורחבן צפון ודרום וכן פירש"י ז"ל שם וכן פסק רבינו ז"ל בהדיא בפ"ג מהלכות בית הבחירה דשלחן מזרח ומערב מונח דהיינו לאורך הבית ורחבו בין צפון לדרום.
וקשה דהא הוי פלוגתא דרבי ור"א בר"ש בפרק שתי הלחם ואמרו שם דטעמא דרבי דגמר ממנורה ור"א סבר דמנורה גופא צפון ודרום מונחת.
ורבינו ז"ל פסק בפ"ג מהל' בית הבחירה גבי מנורה דצפון ודרום מונחת וכמ"ש שם היו כנגד רוחב הבית בין צפון ודרום איך פסק שם דשלחן מזרח ומערב מונח הא טעמיה דרבי לא הוי אלא משום דיליף ממנורה וכיון דליתיה במנורה ליתיה בשלחן וצ"ע:

הוא מקשה על סתירה בדברי הרמב"ם, שמצד אחד פסק שהשולחן היה מונח ממזרח למערב
ומצד שני פסק שהמנורה היתה מצפון לדרום,
ומהגמרא משמע שאם המנורה מצפון לדרום אזי כך גם השולחן.

4.
וראה כמה יישובים לקושיה הנ"ל ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד פו. אחד ההסברים הוא שהרמב"ם מכריע כדעת רבי נגד רבי אלעזר ברבי שמעון, לפי הכלל שהלכה כרבי מחברו.
אבל הרמב"ם לא פוסק כנימוקו של רבי שיש קשר בין השולחן למנורה, ולכן פסק כרבי לגבי השולחן ואילו לגבי המנורה פסק דווקא כרבי אלעזר לאור הסוגיה במסכת מגילה שכך משמע ממנה. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר