סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

מאת: הרב יהודה קוק
מחבר ספר "נופת צופים"

מ"ט בגדים שבישל בהן קדירה לרבו לא ימזוג בהן

יומא כג ע"ב


דתנא דבי רבי ישמעאל בגדים שבישל בהן קדירה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבו, ופירש"י לפי שנתעשנו ונתלכלכו בבישול קדירה וכו' ע"ש. וכ"כ רש"י בשבת (קיט.) ע"ש.

אולם יעוי' ב"מסילת ישרים" (פרק יט') שבי' באופ"א וז"ל, הנה אמרו רב ענן [שבת קיט.] לביש גונדא [דתנא דר"י בגדים שבישל בהן קדירה לרבו וכו'], דהיינו שהיה לובש בגד שחור בע"ש כדי שיהיה ניכר יותר כבוד השבת בלבשו בו בגדים נאים, נמצא שלא לבד ההכנה לשבת הוא מכלל הכיבוד אלא אפי' ההעדר וכו' ג"כ בכלל המצוה וכו', עכ"ל יעו"ש. וא"כ מבואר דבי' באופ"א מ"ט בגדים שבישל וכו'.

וי"ל נפק"מ בזה כשבישל בבגדים פחותים ולא "נתלכלכו", דלרש"י נר' דאי"צ להחליף ויכול למזוג בהם כוס לרבו דהא "נקיים" הם, אולם למס"י צריך להחליפם דאכתי בגדים "פחותים" הם ואינו מכובד "למזוג" בהם הכוס לרבו. וכן י"ל נפק"מ כשבישל בבגדים מכובדים ונתלכלכו, דלרש"י צריך להחליפם, אך למס"י אי"צ להחליפם דהא בגדים "מכובדים" הם. אמנם י"ל דבכה"ג אף למס"י צריך להחליף דהא גם בבגדים "מלוכלכים" אינו ראוי למזוג הכוס לרבו ולא רק בבגדים פחותים, ועוד דהא ס"ל דעניינו כדי להראות למעלת כבוד הש"ק בעיניו במה שלובש בו בגדים "יותר מכובדים" וא"כ לפי"ז י"ל דאף אם לובש בגדים "מכובדים" מ"מ ראוי להחליפו לבגדים יותר מכובדים מזה, ודו"ק.

אולם נסתפקתי כשלובש בגדים "מכובדים" בע"ש "ונתלכלכו" ויכול להחליפם רק בבגד פשוט, אם עדיף להשאר עם הבגדים "המכובדים" אע"פ שנתלכלכו או עדיף להחליפם בבגדים "נקיים" אע"פ ש"פשוטים" הם. ואפשר דלרש"י שכ' דעניינו כדי ללבוש בגדים "נקיים" ולא כ' שעניינו ללבוש "מכובדים", ס"ל דעדיף נקיים פשוטים, אולם המס"י דבי' דעניינו שמחליף לבגדים "נאים" יותר, ס"ל דעדיף מכובדים מלוכלכים, ודו"ק. ויל"ע בזה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר