סקר
מסכת בבא קמא:

 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ברכות טז-כב

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "שתתן לנו חיים ארוכים"?
ב. "קאקי חוורי"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שאמרו ברוח ההגדה של פסח : "אילו......................................... דיינו"?
ב. "וידוי דרב המנונא זוטי"?
ג. "כשר"?
ד. ששימש מופת להעדפת רכוש הזולת על שלו?
ה. "אבא בר אבא"?
ו. שעודד בדברים את תלמידו שחשש לפצות פה ולדבר?
 

3. מניין ש:

א. גם בזבוז זמן קצר ביותר של המעביד אסור?
ב. החלב והדם, המתמעט בגוף האדם בעקבות צום, משמש תחליף לקורבן?
ג. הקב"ה תובע את עלבונם של תלמידי חכמים – לפחות בנסיבות מסוימות?
ד. "לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן"?
 

4. מי אמר למי:

א. "כמדומה אני שאתם נכווים בפושרים וכו' "?
 

5. השלם:

א. "אחד ה........... ואחד ה.............. ובלבד שיכוין ......... לשמים".
ב. "בני מתא מחסיא אבירי לב נינהו דקא חזו יקרא ד........... תרי זמני ב..... ולא מגייר ......... מינייהו".
ג. "כל הרואה מת ואינו מלווהו עובר משום ......... לרש חרף ..........."
ד. "כל מקום שיש .......... השם אין חולקין כבוד ל.....".
ה. "ברכת המזון לאחריה מן ......... (...)ברכת התורה לפניה מן ..........".
ו. "מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא... א"ל קמאי הוו..........................................".
ז. "ונקדשתי בתוך ........ ................... כל דבר שב............. לא יהא פחות מ...............".
ח. "כל המלמד לבנו .......... מעלה עליו ה......... כאלו קבלה מ.... .........".
 

6. שונות:

א. מספרים על ה"חפץ חיים", שבהיותו ילד קטן, הקפיד גם בשנתו על חבישת כיפה, וכאשר היא נפלה, הוא היה מתעורר מיד, ללמדך על יראת השמים שניחן בה. היכן בענייננו מתוודעים אנו לאישיות כזאת?
ב. איזו הלכה בנושא יחסי תלמיד-רב ניתן ללמוד מהתבטאותם של תלמידי רבן גמליאל כלפיו, כשנראה היה להם שהוא פועל בניגוד לדבריו המפורשים?
ג. איזה ארנק לא היה מיועד לכסף?
ד. כיום מקובל להתייחס בכבוד לקבר שמעליו סלע גדול ומרשים. היכן בענייננו היחס הפוך במקרה של הימצאות אבן על ארונו של נפטר?
ה. כיצד ייתכן, שאדם המוצא שתי מציאות המונחות במרחק של חמישה מטרים זו מזו ייפטר ממצוות השבת אחת משתי האבידות הללו?
ו. 200 + 200= 400. מה לתרגיל חשבוני זה ולענייננו?
ז. המשפט "תנו יחס קבלו יחס" מוכר לישראלי המצוי. היכן בענייננו בא תוכנו לידי ביטוי?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "רב בתר צלותיה אמר הכי יהי רצון מלפניך ה' אל-הינו שתתן לנו חיים ארוכים..."ט"ז:7 למטה.
ב. "אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי מר מיצר הרע אמר להו דמיין באפאי כי קאקי חיורי", כ. 17 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "רבי אמי ורבי אסי הוו קטרין ליה גננא לר' אלעזר ...אמרו ליה אלו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו", ט"ז. 5 למעלה עד המשנה.
ב. רבה בתר צלותיה אמר הכי אלו-הי עד שלא נוצרתי איני כדאי וכו', והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי, י"ז. בהתרחבות.
ג. "אמר להם (רבן גמליאל) אין טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה", ט"ז: 7 במשנה.
ד. אביו של שמואל החביא ממונם של יתומים בין שתי חבילות ממון שלו כדי שהיתומים לא יינזקו, י"ח: 7 מתחת להתרחבות השנייה.
ה. "ת"ש דאבוה דשמואל הוו קא מפקדי...בעינא אבא בר אבא, י"ח: 7 מתחת להתרחבות השנייה..
ו. "מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בתירא אמר ליה בני פתח פיך ויאירו דבריך שאין דברי תורה מקבלין טומאה , כ"ב. 3 מההתרחבות השנייה.

3. מניין ש:
א. "האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך" (ט"ז. בראש המשנה), דהיינו, מחמת בזבוז זמנו של בעל הבית אסור להם לרדת מהאילן למטרת קריאת שמע.
ב. "רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא ... יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני", י"ז. מעל אמצע העמוד.
ג. "... שאני צורבא מרבנן דקודשא בריך הוא תבע ביקריה", י"ט. 8 למעלה, וכן בסמוך.
ד. כמעט כסדום – קציני סדום, י"ט. 6 מהסוף.

4. מי אמר למי:
א. רבי אליעזר לתלמידיו, ט"ז: 6 אחרי ההתרחבות הראשונה.

5. השלם:
א. " אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים", י"ז. 2 מתחת להתרחבות השנייה.
ב. יקרא דאורייתא תרי זמני בשתא ולא מגייר גיורא מינייהו, י"ז: מול "הדרן עלך".
ג. לועג לרש חרף עושהו, י"ח. 10 מהסוף.
ד. "כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב", י"ט: 6 למעלה.
ה. "ברכת המזון לאחריה מן התורה... ברכת התורה לפניה מן התורה", כ"א. 9 למעלה.
ו. "אמר ליה קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא ... כ.4 למעלה.
ז. "ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה" כ"א: 14 למעלה.
ח. "כל המלמד לבנו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר חורב", כ"א:8 למטה.

6. שונות:
א. "ומעשה בר"ג שנשא אשה... אמר להם איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפי' שעה אחת", ט"ז. בסוף המשנה.
ב. "אמרו לו תלמידיו (שלוש פעמים בשתי המשניות בדף ט"ז) למדתנו רבינו ש...", וזאת בהתאם לרוח ההלכה "ראה רבו עובר על דברי תורה אומר לו לימדתנו רבינו כך וכך" (רמב"ם, הלכות תלמוד תורה פרק ה, הלכה ט).
ג. "אמר רב פפא חד אישתעי מילתא בתריא דמר שמואל ונפל קניא מטללא ובזעה לארנקא דמוחיה", י"ט. 7 מההתחלה.
ד. ".... אלא את מי נדו את אלעזר בן חנוך שפקפק בנטילת ידים וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן גדולה על ארונו ללמדך שכל המתנדה ומת בנדויו ב"ד סוקלין את ארונו", י"ט. מעל אמצע עמוד.
ה. "ת"ש והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם מהם ופעמים שאין אתה מתעלם מהם הא כיצד אם היה כהן והיא בבית הקברות...", י"ט: 14 למטה.
ו. "... א"ל מה שמך אמרה ליה מתון אמר לה מתון מתון ארבע מאה זוזיה שויא", כ. באמצע העמוד.
ז. "... אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ה' אל-היך והם מדקדקים (על) עצמם עד כזית ועד כביצה", כ: 4 לפני המשנה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר