סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 874

 

"אמר רבי יצחק למה תוקעים בראש השנה"

ראש השנה טז ע"א-ע"ב


שואלת הגמ': למה תוקעים? התורה אמרה לתקוע. אלא כוונת רבי יצחק לשאול: למה מריעים. אומרת הגמ': כתוב בתורה "זכרון תרועה", אלא למה תוקעים ומריעים, כשהם יושבים מתייחס לתקיעות הראשונות שניתן לשבת בהם, תוקעים ומריעים כשהם עומדים מתייחס לתקיעות אותם תוקעים על סדר ברכות תפילת עמידה, ושאלת רבי יצחק היא: מדוע כופלים את סדר התקיעות, וע"כ אומרת הגמ' כדי לערבב השטן, וכדברי רש"י: שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמים דבריו.

תוס' בד"ה "ותוקעים" שואלים שאלה עצומה: "תימה הא כעבר משום בל תוסיף". הגמ' להלן כ"ח. מביאה סוגי' בלאו של בל תוסיף, ומתבאר שם: שכל שאדם מוסיף למצוה הרי הוא עובר על לא תעשה, ואפי' כהן המוסיף מיוזמתו אחר ברכת כהנים ברכה נוספת משלו עובר על בל תוסיף, כיצד א"כ ניתן לערוך סדר כפול של תקיעות בשעה שהתורה ציותה אותנו לתקוע רק סדר אחד, וכפי שנלמד מהפסוק: "יום תרועה יהיה לכם", וקיי"ל דכל תרועה צריכה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, אבל המערכת הכפולה של התקיעות יש בה לכאו' משום בל תוסיף.

עונים תוס' יסוד הלכתי חשוב: "וי"ל דאין שייך בל תוסיף בעשיית מצוה אחת ב' פעמים כגון כהן אם מברך וחוזר ומברך, או נוטל לולב וחוזר ונוטל, וכן תוקע וחוזר ותוקע, ולגבי מתנות בכור נמי זריקת הדם בקרבן בכור אם נותן בקרן אחד ב' פעמים אין זה "בל תוסיף". היינו ש"בל תוסיף" זה רק באופן שאדם מוסיף על המצוה עצמה, אם בברכת כהנים נאמר כה תברכו את בני ישראל, סדר ברכות מסוים, אין אפשרות להוסיף על הברכות, כך גם לגבי חוט נוסף בציצית, עוד פרשה בתפילין, ולהוסיף מתנה (זריקת דם) על קרן נוספת, בשעה שהתורה אמרה רק ב' מתנות (כגון בבכור), אבל לעשות אותה מצוה פעם נוספת אין בזה משום בל תוסיף. וזהו ההיתר ליטול לולב פעם נוספת, או להזות פעמיים על אותה קרן, לברך ברכת כהנים פעם נוספת, ועל אותו משקל לערוך את סדר התקיעות פעם נוספת.

הגמ' שאלה: כיצד תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים ומריעים כשהם עמודים. וענתה הגמ': כדי לערבב את השטן. סבור ה"שפת אמת" לומר: שע"פ דברי התוס' ניתן להסביר את דברי הגמ' ברעיון נוסף, השטן כידוע משתדל שתפילות בני ישראל לא יגיעו עד כסא הכבוד, והוא משתדל ליצור חיץ בין בני ישראל לאביהם שבשמים, כאשר השטן שומע את תקיעת השופר יודע הוא שתקיעת השופר ממתיקה את הדינים, במה אפתנו – בשופר אומרת הגמ' להלן, יוצר השטן חיץ בין תקיעת השופר לכסא הכבוד שלא תישמע, אבל בני ישראל יודעים כיצד לערבב את השטן, הם עושים סדר תקיעות כפול, תוקעים כשהן יושבים, ותוקעים כשהם עומדים, לכאורה הנהגה זו יש בה עבירה, יש כאן איסור של בל תוסיף, וכפי שתוס' מקשים, אמנם תוס' עונים: שכאשר עושים מצוה פעמיים אין בזה משום בל תוסיף, אבל השטן אינו יודע מה תירצו תוס', תי' זה אינו עולה על דעתו, כך שכאשר השטן שומע מערכה כפולה של תקיעות, אינו מסרב להעלות את התקיעות כלפי מעלה, בסוברו שמערכת כפולה של תקיעות עבירה יש בה, ואם תקיעות השופר של כלל ישראל נעשים באופן של עבירה, שוב לא איכפת לו לשטן שהתקיעות יעלו כלפי מעלה, הוא עוד מעונין בכך, אבל האמת היא: שהקב"ה יודע שאין בעשיית מצוה בצורה כפולה לאו של "בל תוסיף".

(האדמו"ר מטאלנא שליט"א)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר