סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

תנא קמא = "סתם משנה"

ראש השנה ז ע"ב


באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה.
מני? רבי מאיר היא, (דתניא) +מסורת הש"ס: [דתנן]+, רבי מאיר אומר: באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה.
ולרגלים מני - רבי שמעון היא?
אימא סיפא: רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד בתשרי,
רישא וסיפא רבי שמעון ומציעתא רבי מאיר? -
אמר רב יוסף: רבי היא, ונסיב לה אליבא דתנאי;
ברגלים סבר לה כרבי שמעון,
ובמעשר בהמה סבר לה כרבי מאיר. -

אי הכי ארבעה? חמשה הוו! - אמר רבא: ארבעה לדברי הכל; לרבי מאיר ארבעה - דל רגלים, לרבי שמעון ארבעה - דל מעשר בהמה. רב נחמן בר יצחק אמר: ארבעה חדשים, ובהן כמה ראשי שנים. מיתיבי: ששה עשר בניסן ראש השנה לעומר, ששה בסיון ראש השנה לשתי הלחם. לרבא - ליתני ששה, לרב נחמן בר יצחק - ליתני חמשה! - אמר רב פפא: כי קא חשיב - מידי דחייל מאורתא, מידי דלא חייל מאורתא - לא קא חשיב. - והרי רגלים, דלא חיילי מאורתא וקחשיב! - כיון שצריך לאיתויי מעיקרא מיחייב וקאי. - והרי יובלות, דלא חיילי מאורתא וקחשיב! - רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא היא, דאמר: מראש השנה חייל יובל. רב שישא בריה דרב אידי אמר: כי קא חשיב - מידי דלא תלי במעשה, מידי דתלי במעשה - לא קא חשיב. - והרי רגלים, מידי דתלי במעשה וקא חשיב! - בל תאחר ממילא חייל.

 

הסבר:

1.
המשנה הראשונה במסכת/בפרק היא:
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ב עמוד א
במשנה יש 4 חלקים:

/משנה/. ארבעה - ראשי שנים הם.

2.
חלק א:

באחד בניסן - ראש השנה למלכים ולרגלים,

על זה אומרת הגמרא:
ולרגלים מני - רבי שמעון היא?

3.
חלק ב.1:

באחד באלול - ראש השנה למעשר בהמה.

על זה אומרת הגמרא:
מני? רבי מאיר היא, (דתניא) +מסורת הש"ס: [דתנן]+, רבי מאיר אומר: באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה.

4.
עד כאן יוצא שהדין הראשון [ה"תנא קמא" בחלק ב] במשנה שמובא ב"סתם" הוא לפי רבי מאיר [שמוזכר במשנה אחרת]

5.
חלק ב.2:

רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד בתשרי.

רבי אליעזר ורבי שמעון חולקים על "התנא קמא" בחלק ב.

6.
על כך שואלת הגמרא בסוגייתנו:
רישא וסיפא רבי שמעון ומציעתא רבי מאיר? -
הרי ראינו שחלק א הוא לפי רבי שמעון וכן חלק ב.2
ואילו באמצע - ה"תנא קמא" בחלק ב.1 - הוא רבי מאיר.

7.
לא כל כך ברור מה הקושיה, אמנם זה באמת כך!

8.
התקשו בזה הפרשנים ויש עונים ששאלת הגמרא היא מדוע המשנה לא פרשה במפורש ברישא כרבי שמעון ובמציעתא שאלו דברי רבי מאיר!

9.
ועונה הגמרא:

אמר רב יוסף: רבי היא, ונסיב לה אליבא דתנאי;
ברגלים סבר לה כרבי שמעון,
ובמעשר בהמה סבר לה כרבי מאיר. -

כלומר, כל מקום במשנה שמובאת בה דעה ב"סתם" [ללא שם אומרה וכן לגבי "תנא קמא"] הרי שזוהי דעתו הפוסקת של רבי יהודה הנשיא - "רבי". ומסוגייתנו מוכח שכך גם לגבי כל "תנא קמא" שמובא במחלוקת במשנה או בחלק ממשנה.

10.
חלק ג:

באחד בתשרי - ראש - השנה לשנים, ולשמיטין, וליובלות, לנטיעה, ולירקות.

11.
חלק ד:

באחד בשבט - ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים: בחמשה עשר בו.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר