סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 885

 

וישרף את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש

מגילה כז ע"א


המדובר: בנבוזראדן שכבש את ירושלים ושרף את כל העיר. והגמ' מפרטת: בית ה' - זה בית המקדש. "בית המלך" - אלה פלטרין של מלך. את כל בתי ירושלים – כמשמען. "ואת כל בית גדול שרף באש" - נחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר: מקום שמגדלין בו תורה, וחד אמר: מקום שמגדלין בו תפילה. מ"ד תורה, דכתיב: "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר", ומ"ד תפלה, דכתיב: "ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע". גיחזי מספר לנעמן את הנפלאות שעשה אלישע, ואומרת הגמ': שבאיזה כח הצליח אלישע לחולל את הנפלאות הללו (כגון: שהחיה מתים) "ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד", היינו: בכח התפילה, ומכאן שתפילה נקראת גדולות. החת"ס בתשובותיו בחלק או"ח סי' קצ"ח שואל על הגמ' הזו קושי' מעניינת, וכך כותב החת"ס: "צ"ע, מהיכן הוכיח רבי יוחנן שאלישע דעבד ברחמי הוא דעבד, ומי לא אשכחן בדברי חז"ל שהיו עוסקים בספר יצירה ובראו עגלא תלתא ובראו גברא, כמפורש להדיא בסנהדרין ס"ה: ויעוי' בתשובות חכם צבי סי' צ"ג שכתב: א"א לצרף למנין אדם שנברא בספר יצירה וכלשונו: "העידו הזקנים הגאון מורינו אליהו אב"ד ק"ק: תלם שברא בספר יצירה לצרכי הצבור מי מצטרץ ל – 10 או לא", הרי שגדולי הדורות ידעו לברוא בספר יצירה, ועוד נפלאות כאלו, והכל ע"י שמוש בשמות, וכיון שהדבר אפשרי במציאות ומותר הוא, כפי שעשו גדולי חז"ל מנא ליה להש"ס דהגדולות שעשה אלישע לא היו ע"י שמות, דהיינו "גדולות", כדאמרינן בפרק הישן - סוכה כ"ח. דבר גדול מעשה מרכבה, וא"כ מנא ליה לרבי יוחנן שהגדולות של אלישע ברחמי הוא דעבד". החת"ס מתרץ על קושייתו המעניינת תי' חריף: הירושלמי יומא פ"ג הל' ז' אומר, שהמשתמש בשמותיו של הקב"ה עליו להימנע מלהנות מבני אדם, הנהנה מבני אדם אסור לו שישתמש בשמות. הגמ' במס' ברכות בדף י': אומרת: הרוצה להנות, יהנה כאלישע, וכדברי רש"י: שלא נמנע אלישע מלהנות מן הבריות, נמצא, שלא יתכן שאלישע עשה את הנפלאות על ידי שימוש בשמותיו הקדושים של הקב"ה, שהרי לא נמנע מלהנות את הבריות, על כורחנו שאלישע דעבד ברחמי הוא דעבד.

(האדמו"ר מטאלנא שליט"א)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר