סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 889

 

"א"ר אמי למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן של צדיקים מכפרת"

מועד קטן כח ע"א


דברי רבי אמי כפשוטם תמוהים, פרה אדומה אין תפקידה לכפר, פרה אדומה נשחטת מחוץ לביהמ"ק ונשרפת ומשתמשים באפר שלה כדי לטהר טמאי מתים. אמנם התורה קוראת לה חטאת ואנו למדים ממה שהתורה קוראת חטאת לפרה אדומה כמה הלכות שפרה אדומה משתווה בם לדיני קרבן חטאת, אבל פרה אדומה אינה באה לשם כפרה, מדוע א"כ נאמר בדברי רב אמי מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת.

עמדו על כך תוס' בד"ה "מה" וכתבו שפרה אדומה מכפרת על מעשי העגל כדאמרינן במדרש, משל לבן שפחה שטינף פלטרין של מלך אמר המלך תבוא אמו ותקנח צואת בנה, ז"א שהקב"ה בחר לטהר מטומאת מת ע"י שריפת פרה אדומה משום שמעשי הפרה תפקידם לכפר על מעשי העגל, וזו כוונת רב אמי מה פרה אדומה מכפרת.

בספר אמרי אמת מהאדמו"ר זצ"ל מגור מופיע הסבר אחר, וכך נאמר שם: יש ליישב דברי הגמ' דמצינו דכפרה הוא לשם קינוח והפירוש כאן הוא דכמו שפרה מכפרת ומטהרת את בנ"י כך מיתת צדיקים מכפרת ומטהרת את בנ"י. וראיה לדבריו מגמ' במס' סנהדרין קט: "די לכפורי ידיה בההיא גברא", מפרש"י "לקנח ל... ולטהר את ידיו, הרי שלכפר משמעותו בארמית לטהר ולקנח, כך גם כיפורי הזהב שהיו על המזבח, נאמר במס' יומא מח: שהדם מתקנח עליהם.

פרוש מפתיע בדברי גמ' אלו מצוי בספר "פנים יפות" (רבו של החת"ס) בפר' חוקת נאמר כך "ויבואו בנ"י... ותמת שם מרים", פירש רש"י למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה קורבנות מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרת, ויש להבין למה לא נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת הקורבנות בספר ויקרא, שהקורבנות שם לכפרה, ופרה אדומה אינה לכפרה, אבל ענינו שאמרו הצדיק אבד וטובו אבד, שהצדיק מגן על הדור, ועל ידו בא שפע טובה לכל הדור, כמו שנ' כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וגם מביא הצדיק בחיותו אור גדול וקדושה רבה לכל האנשים המתקדשים ומטהרים ומסתופפים בצלו, הרי שבמיתת צדיקים אף שהיא מכפרת על הדור וע"י מיתת הצדיק ניצלים הרבה מן הרשעים שמתחייבים מיתה, כמבואר בזוהר, הרי זו טובה לרשעים, אבל רעה גדולה היא אצל כשרי הדור שמתמעט שפע הקדושה ושפע הטובה. וזהו הסמיכות של מיתת צדיקים לפרה אדומה דווקא, שהרי בענין פרה נאמר "מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים" והווי ממש אותה בחינה של מיתת צדיקים ובכך נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה דווקא ללמדנו מה פרה מטמאת טהורים ומטהרת טמאים אף מיתת צדיקים טובה גדולה היא להמון העם בכך שיתכפר להם במיתת הצדיק אבל מטמא טהורים רעה והפסד הוא אצל המסתופפים בצל הצדיק.

(האדמו"ר מטאלנא שליט"א)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר