סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


צורבא מרבנן במתא

מועד קטן ו ע"א

 
"רבי יהודה אומר: עד שיהא שם זקן או תלמיד, לפי שאין הכל בקיאין בדבר. אמר אביי: שמע מינה: צורבא מרבנן דאיכא במתא - כל מילי דמתא עליה רמיא".

מבואר בפירוש רש"י המודפס: "כל מילי דמתא עליה רמיא - דתלמיד בקי הוא".
כלומר שצורבא מרבנן אינו כל תלמיד, אלא דוקא תלמיד בקי. ובדומה פירש רש"י במסכת תענית דף ד ע"א: "צורבא מרבנן - בחור חריף". והיינו כדברי רבי יוחנן במסכת שבת דף קיד ע"א: "איזהו תלמיד חכם - כל ששואלין אותו הלכה בכל מקום ואומרה. למאי נפקא מינה - למנוייה פרנס על הציבור. אי בחדא מסכתא - באתריה, אי בכוליה תנויה - בריש מתיבתא". תלמיד חכמים הבקי במסכת אחת ראוי להיות הפרנס שבעירו, אף שעדיין אינו נחשב לחכם. שחכם הוא הבקי בכל מקום, כמו שאמרו במסכת קידושין דף מט ע"ב: "על מנת שאני חכם... כל ששואלים אותו דבר חכמה בכל מקום ואומרה".
וכדין זה נמצא במסכת בבא בתרא דף ט ע"א:
"הנהו בי תרי טבחי דעבדי עניינא בהדי הדדי, דכל מאן דעביד ביומא דחבריה נקרעוה למשכיה. אזל חד מנייהו עבד ביומא דחבריה, קרעו למשכיה; אתו לקמיה דרבא, חייבינהו רבא לשלומי. איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא: ולהסיע על קיצתם! לא אהדר ליה רבא. אמר רב פפא: שפיר עבד דלא אהדר ליה מידי, הני מילי היכא דליכא אדם חשוב, אבל היכא דאיכא אדם חשוב - לאו כל כמינייהו דמתנו".
כלומר שאותו קנס שקבעו ביניהם אותם השוחטים לא היה בר תוקף הואיל ולא אושרר בידי גדול העיר רבא.

וקשה, שאמרו במסכת עירובין דף סח ע"א: "אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי: מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף?! אמר ליה: מאי נעביד? מר לאו אורחיה, אנא טרידנא בגירסאי". הניחא רבה שלא היה לפי כבודו לעסוק בעירוב בעצמו, אך מדוע אביי תלמידו לא עשה כשמועת עצמו ולא דאג למילי דמתא? הרי עליה רמיא!

ואין לפרש שאחריות העיר מוטלת רק על הגדול שבעיר בלבד ולא על אחרים שיש גם בידם אפשרות, כמבואר בקישור זה.

אלא שאמרו במסכת עירובין דף סה ע"א: "אמר רב נחמן בר יצחק: הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא. אמר אביי: אי אמרה לי אם קריב כותחא - לא תנאי". וזהו שענה אביי כפי דברי עצמו: "אנא טרידנא בגירסאי", שאף שמוטל על התלמיד לעיין בצורכי העיר, אינו מחוייב לעסוק בהם בפועל במו ידיו, ובכך להבטל מתורתו. ומשום כך צוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו במסכת פסחים דף קיב ע"א: "אל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים", ופירש רש"י: "דטרוד בגרסיה ולא במילי דציבורא".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר