סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מועד קטן כו - חגיגה ד

 

1. באיזה עניין נזכר?

א. "בת נעמיתא" (=בת יענה)?
ב. "טיבור" (=טבור)
ג. "ומשתקין את הנשים מפניו" ("הדרת נשים"?!)?
ד. "מפני שגנאי הדבר לאומרו"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. ש"אסור לאחותו" – וכי יש מישהו המותר לאחות שלו, והרי זהו גילוי עריות?!
ב. הקרוי "גוזל", אף על פי שלא לקח מאומה מהזולת?
ג. ש"נהג קלות ראש בעצמו"?
ד. שברוב מקרי הפטירה של קרוביו ומכריו לא סר לנחם אותם?!
ה. ש"נתפשט", ועדיין כל בגדיו עליו?
 

3. מה המשותף ל:

א. שמועות רעות, ברכת השם, ספר תורה שנשרף?
ב. זכוכית צבועה, כליבה, מוגמר?
ג. חיים, בנים, מזונות?
ד. נדב ואביהוא, אביה, צדקיהו, אחאב?
 

4. השלם:

א. "כל ה.............. על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא......".
ב. "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה ......... לו".
ג. "אין ........ נוגעת בחבירתה אפילו כמלא ......".
ד. "לא נברא העולם אלא ל........ ו...........".
ה. "אי אפשר לבית ה......... בלא ..........".
 

5. שונות:

א. איזה רהיט לא נועד לשימוש מעשי?
ב. היכן יש ביטוי מעשי לצורך בתשומת לב מיוחדת לתחושותיו של האבל, שלעיתים סובל מעודף מלל של המנחמים?
ג. "רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע": על מי מהנזכרים בעניינו אפשר להחיל את פסוקנו המכוון לחנה?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "רבי אבא ורב הונא בר חייא הוו יתבי קמיה דרבי אבא בעא לאפנוייה שקליה לטוטפתיה אחתיה אבי סדיא אתאי בת נעמיתא בעא למיבלעיה וכו'", כ"ו. ברבע התחתון.
ב. "עד היכן קורע עד טיבורו", כ"ו: בהתרחבות.
ג. "חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמת שמא תטרף דעתו עליו ואין מקרעין בפניו ומשתקין את הנשים מפניו", כ"ו: 9 למטה.
ד. "אף מרים בנשיקה מתה ... ומפני מה לא נאמר בה על פי ה' מפני שגנאי הדבר לאומרו", כ"ח. 4 למעלה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. בגד שעושה בו קריעה בקצה העליון אסור לאחותו= לאחות אותו (=לתפור אותו), כ"ו: 6 למעלה.
ב. "היוצא בבגד קרוע לפני המת (=בגד שהיה קרוע כבר לפני הפטירה) הרי זה גוזל את המתים ואת החיים", דהיינו הוא גונב את דעתם ולמרות זאת קרוי "גוזל", כ"ו: בשליש התחתון.
ג. "בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו עד שהיו קרוביו מניחין אותו ובורחין עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשתן ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשתן", כ"ז: בהתרחבות.
ד. "רבי יהושע בן לוי לא אזל לבי אבלא אלא למאן דאזיל בלא בני וכו'", כ"ז: 8 למטה.
ה. "לאתויי חיגר ביום ראשון ונתפשט( =נרפא) ביום שני", חגיגה ב. מתחת לאמצע העמוד.

3. מה המשותף ל:
א. על כל אחד משלושתם נאמר: "ואלו קרעין שאין מתאחין", כ"ו. 1 למעלה.
ב. שלושת הפריטים הללו קשורים בתקנות שהתקינו בהוצאת המת, כדי שלא יתביישו העניים, כ"ז. 3 למטה – כ"ז: 6 למעלה.
ג. "חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא", כ"ח. באמצע העמוד.
ד. ארבעתם שימשו נקודת מוצא לדברי התנחומים של ארבעת הזקנים, שבאו לנחם את רבי ישמעאל במות עליו בניו, כ"ח: 1 לפני ההתרחבות השנייה ואילך.

4. השלם:
א. "כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכה ", כ"ז: מעל השליש התחתון.
ב. "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו", כ"ז: 5 למטה.
ג. "אין מלכות נוגעת בחבירתה אפילו כמלא נימא", כ"ח. 6 למטה.
ד. "לא נברא העולם אלא לפריה ורביה", חגיגה ב: 3 למעלה.
ה. "אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש", חגיגה ג. 2 מתחת להתרחבות.

5. שונות:
א. "ערסא דגדא", כ"ז. 4 מתחת להתרחבות הראשונה: "מטה שמייחדים אותה למזל טוב ואין משתמשין בה כלום אלא מייחדין אותה לשרות מזל טוב עליה" (רש"י על אתר).
ב. "אבל כיון שניענע ראשו שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו", כ"ז: מעל אמצע העמוד.
ג. על שני קרוביו האלמים של רבי יוחנן "דכל אימת דהוה עייל רבי לבי מדרשא הוו עיילי ויתבי קמייהו ומניידי ברישייהו ומרחשין שפוותייהו וכו'", חגיגה ג. ברבע העליון.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

  1. יב אב תשפ"ב 05:15 נפלא | אדם

    חידודים מחודדים! ישר כח

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר