סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

חכם ומבין מדעתו

חגיגה יא ע"ב

 
"הכי קאמר: אין דורשין... במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו".

צריך ביאור, אם חכם הוא ומבין הוא מדעתו, לשם מה נחוץ לדרוש לו?
עוד קשה, שכאן מבואר שלחכם ומבין מדעתו דורשין, ואילו לקמן בדף יג ע"א אמרו: "ולא במרכבה ביחיד. תני רבי חייא: אבל מוסרין לו ראשי פרקים", מלשון "אבל" מבואר שאין דורשין לו!

ומבואר בדברי בית הבחירה למאירי לדף יא ע"ב:
"ומעשה מרכבה אין דורשין בו כלל ואפילו ליחידאי אלא אם היה כמו שאמרו חכם ומבין מדעתו, והוא שיתעורר מעצמו ויבין הסודות מעצמו ולא יהיה צריך לפירוש אלא שרומזין לו רמזים והוא סובר בהם סברתו ושקול דעתו. וזהו ענין אמרם שונין לו ראשי פרקים".
כלומר שאמנם מבין הוא מדעתו, אך רק אם ירמזו לו.
את הדברים עצמם מפורשים – אין דורשין. את הרמזים – דורשין.

ובזה מיושב, שאמרו במסכת אבות דרבי נתן פרק ו: "אמרו, אותו היום נתן עיניו רבן יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר ואמר ליה פתח ודרוש. אמר לו איני יכול לפתוח. דחק עליו, ודחקו עליו התלמידים, עמד ופתח ודרש בדברים שלא שמעתן אזן מעולם".
וקשה, הכיצד יתכן שדרש בדברים שלא שמעתן אוזן מעולם, הרי אמרו על רבי אליעזר (מסכתות יומא דף סו ע"ב; וסוכה דף כז ע"ב) "שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם".

אלא שאמנם אותם הדברים לא נאמרו בפירוש ולא שמעתן אוזן, הם רק נרמזו בפי רבן יוחנן בן זכאי. ורבי אליעזר הבין בהם מדעתו ודרש בהם דברים שלא שמעתן אזן מעולם.

תגובות

 1. יט אדר א תשפ"ב 17:54 הכיצד זה | עלי

  דרש ר' אליעזר ברבים במעשי מרכבה שלא שמעתן אזן מעולם, הרי אין דורשין אלא ליחיד חכם ומבין מדעתו ? אלא ודאי ר' אליעזר דרש בתורה חידושי תורה שלא נשמעו קודם לכן מעולם אבל לא במעשי מרכבה. וכי מניין למד הרב כוכב שר' אליעזר דרש שם במעשי מרכבה ? האם נזכרו שם מעשי מרכבה ? אתמהא.
 2. כ אדר א תשפ"ב 00:37 כך מפרש רש"י בקהלת א, ט | דוד כוכב

  "וכן מצינו במסכת חגיגה שאמר רבי אליעזר בן הורקנוס דברים שלא שמעתן אזן במעשה מרכבה".
 3. כ אדר א תשפ"ב 09:51 באמת היכן | עלי

  היכן מובא במסכתנו שר' אליעזר דרש במעשה מרכבה ( ר' אליעזר נזכר במסכת חגיגה רק 3 פעמים ולא בענייו כזה. אולי הכוונה למסכת אבות דר' נתן אבל שם כאמור הדבר אינו מפורש כלל וצ"ע על פירוש רש"י אם הדברים לא השתרבבו אליו ע"י מישהו אחר ואינו של רש"י )? והיכן מפורש שבסיפור שהובא ממסכת אבות דרבי נתן הוא דרש במעשה מרכבה ? נראה לי שיסוד הדברים שכתב הרב כוכב בטעות ונא יעיין שנית וימצא או יביא ראיה לדבריו.
 4. כ אדר א תשפ"ב 12:56 הלא דברים קל וחומר | דוד כוכב

  בדף יד ע"ב מתואר כיצד דרשו תלמידי רבן יוחנן בן זכאי במעשה מרכבה, רבי יהושע, רבי יוסי הכהן, ורבי אלעזר בן ערך. ורבי אליעזר היכן הוא? הלא ראש וראשון הוא לתלמידי ריב"ז, ועליו אמר ריב"ז במסכת אבות פרק ב משנה ח: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם". אלא שמבואר בדברי מסכת אבות דרבי נתן: "דחק עליו ודחקו עליו התלמידים עמד ופתח ודרש בדברים שלא שמעתן אזן מעולם", דברים שדרש היו למעלה מהדברים שדרש ריב"ז שדחק בו, ומהדברים שדרשו התלמידים שדחקו בו, ובהם רבי יהושע רבי יוסי הכהן ורבי אלעזר בן ערך. וכולם הלא דרשו במעשה מרכבה, ובוודאי לא דרש רבי אליעזר בדברים הפחותים מדברי דרשותיהם. כך דברי רש"י.
 5. כא אדר א תשפ"ב 00:08 סליחה אך לענ"ד ממש טעות | עלי

  אי אפשר להמציא קשר שאינו כתוב בין שני מקורות שאין קשר ביניהם. העובדה שתלמידי ר' יוחנן בן זכאי דרשו בפניו ( ורק בפניו ) במעשה מרכבה אין לה קשר לסיפור באבות דרבי נתן. כמו כן הנך רואה שהציטוט בפירש"י בקוהלת כביכול ממסכתנו מוטעה כי ר' אליעזר לא נזכר בדף יד. הסיפור באבות דרבי נתן מתיחס ל'גילויו' של ר' אליעזר שאביו לא ידע שהוא כה גדול בתלמודו וע"י שדרש בפני כל בני הישיבה נתכבד ר' אליעזר ונתכבד אביו, אבל לא נזכר כלל שם בסיפור שהוא דרש במעשה מרכבה ואין להמציא עובדות שאינן כתובות ממקור אחר שאין לו קשר. ובמקום שנתווכח מוטב תשאל ת"ח בקי שיאמר את דעתו בעניין כי מי ומה אני שאתווכח עם רב גדול כמוך, ( אבל הסיפור באבות דרבי נתן הוא סיפור שכבר כילד קראנו עליו ב'כה עשו חכמינו' ולא זכור לי שהוא דרש במעשה מרכבה )

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר