סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

שינה בסוכה מתחת למיטה / הרב עקיבא כהנא

מכון ארץ חמדה

סוכה כ ע"א


השבוע נלמד בדף היומי את המשנה (דף כ עמוד א) שמדברת על השאלה האם אדם שישן מתחת למיטה שנמצאת בסוכה מקיים מצוות סוכה או לא, להלכה כתבה הגמרא שמיטה בגובה י' טפחים הישן מתחתיה לא יצא ידי חובתו.

מרש"י (ד"ה הישן), הרא"ה ור' אברהם מן ההר (כאן) משמע שהבעייה היא שאדם שיושב מתחת לאוהל אינו יושב מתחת לסוכה. כך גם נראה מהתוספות (ד"ה הישן) שכתבו שהטעם לכך שמתחת למיטה אין זה נחשב לסוכה, הוא משום שהמיטה היא אוהל שמפסיק, ולכן כאשר המיטה נמוכה מעשרה טפחים, היא לא נחשבת לאוהל חשוב, ולכן מה שמתחתיו גם נחשב לסוכה, הוא מביא אפשרות לומר שאולי ישנם אמוראים שיפסלו גם בפחות מי' טפחים.

אמנם, הרי"ף (י ע"א מדפי הרי"ף) הרמב"ם בפירוש המשניות (ב, א) ובהלכותיו (סוכה ה, כג) והרא"ש (פרק ב, סימן א) כתבו שהטעם שמתחת למטה לא יצא, הוא משום שזה נחשב כמו "סוכה שתחת סוכה" שלמדנו שמי שיושב בסוכה התחתונה לא יצא ידי חובתו.

בעל המאור (שם) הקשה על הרי"ף: "ואין לשון פירושו בזה נכון, וכך היה לו לומר כיון שגבוהה עשרה הוי ליה אהל בפני עצמו, ואין זה עומד בצל סוכה אלא בצל אהל המטה", כלומר, שלא מובן מדוע הרי"ף לא פירש כפירושם של רש"י ותוספות. הרמב"ן (מלחמות ה' שם) תירץ שהרי"ף הקשה את קושית התוספות, שישנם שיטות שונות מהו גובה האוהל שנחשב לאוהל כדי להפסיק מהסוכה, ואם אכן הבעייה היא משום אוהל, הרי גם אם המיטה היתה נמוכה יותר היה עדיין פסול, ולכן הרי"ף הסביר שהפסול הוא מדין סוכה שתחת סוכה. בנוסף הוא מביא לדברי הרי"ף ראייה מהירושלמי שמקשה על ר' יהודה המתיר לישון מתחת לסוכה, מדין סוכה שתחת הסוכה שאם יש מגורים בסוכה העליונה, הסוכה התחתונה פסולה, ומשמע שהפסול הוא מדין סוכה שתחת סוכה. הנצי"ב (מרומי שדה בסוגייתנו) הקשה שהירושלמי שם דוחה את הקושיה ואומר: "תמן יש שם חלל אחר, הכא אין כאן חלל אחר" כלומר, שאין דומה מיטה לסוכה שמתחת סוכה, משום שהמיטה אינה יוצרת חלל אחר שנחשב לסוכה. ואם כן אין כל ראייה מהירושלמי להבנת הרי"ף? ולהיפך מכך שהבבלי לא הקשה כקושית הירושלמי, מוכח שהטעם אינו משום סוכה שתחת סוכה?

הב"ח (או"ח תרכז) ביאר שלהלכה שלפי פירוש הרמב"ם והרי"ף והרא"ש הפסול של שינה מתחת למיטה הוא פסול של סוכה שמתחת לסוכה שהוא פסול מהתורה, שדרשו אותו (גמרא ט ע"ב) מפסוק: בסוכות תשבו, ולא בסוכה שתחת לסוכה. ואילו לפי פירוש רש"י ותוספות אדם שישן מתחת למטה בסוכה לא יצא ידי חובתו רק מדרבנן. אמנם ה'בגדי ישע' (תרכו) חלק על דבריו והבין שגם לפירוש הרי"ף שינה מתחת למיטה אינה ממש כשינה מתחת לסוכה הבנויה מתחת לסוכה אחרת, שהרי מיטה אינה סוכה כשרה, אלא שחכמים פסלו את השינה מתחת למיטה משום שהישיבה שם דומה לישיבה בסוכה שמתחת לסוכה, אבל גם לדברי הרי"ף פסול זה הוא מדרבנן. אמנם, ערוך השלחן (תרכז, ב) כתב להיפך שזה שהרי"ף כתב ששינה מתחת למיטה דומה לשינה מתחת לסוכה שתחת סוכה, למרות שהדברים אינם דומים לגמרי, זה מראה שהרי"ף רצה לומר שפסול השינה מתחת למיטה בסוכה הוא מהתורה, כמו הפסול של סוכה מתחת לסוכה. ומהקרית ספר (הל' סוכה פרק ה) גם משמע שהוא פסול מהתורה.

סיכום:
ישנם שתי דעות בראשונים מהי הסיבה שאדם הישן מתחת למיטה בסוכה לא יצא ידי חובה: א. רי"ף רמב"ם ורא"ש - מדין סוכה שתחת סוכה. ב. רש"י תוספות ועוד ראשונים - בגלל ההפסק שבין הסכך לאויר שמתחת למיטה על ידי האוהל של המיטה, הראשונים מסבירים שלדעה שהסכך מפסיק כדין אוהל, הרי שיתכן שגם פחות מעשרה טפחים מפסיק. בנוסף ישנם הסוברים שלדעת הרי"ף הפסול הוא מהתורה, ואילו לדעת רש"י הפסול הוא מדרבנן. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר