סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

הסבר דברי אמורא גם לא לםי שיטתו

ביצה ח ע"א

סוף סוף, יום טוב עשה ולא תעשה הוא, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה! - אלא אמר רבא

 

1.
תוספות מסכת ביצה דף ח עמוד ב:

סוף סוף יום טוב עשה ולא תעשה אלא אמר רבא וכו' - ותימה דהכא משמע לרבא דאית ליה עשה ולא תעשה מדדחיק נפשיה לשנויי

תוס' מניח שההסברים בסוגייתנו נועדו להסביר את דברי רבא [ולא "רבה"], ולכן משמע שרבא עצמו גם סובר כאן, שביום טוב יש מצות עשה בקיום איסור מלאכה ביום טוב.

2. ולפי הנ"ל קשה:

ובפרק במה מדליקין (שבת דף כד: ושם) אמר רבא הוא ולא מכשיריו לבדו ולא מילה שלא בזמנה ורב אשי אמר יום טוב עשה ולא תעשה וכו' משמע דרבא לית ליה ההוא טעמא

בסוגיה שם משמע שרבא עצמו סובר שאין ביום טוב מצות עשה ביחס לאיסור מלאכה. ויש סתירה למסקנה מסוגייתנו [בסעיף 1].

3.
עונה תוס' תשובה עקרונית:

וי"ל דגמרא דחיק נפשיה לאוקומי מילתא דרבא אליבא דהלכתא די"ט עשה ולא תעשה אף על גב דרבא עצמו לית ליה האי סברא.

תוס' עונה: הגמרא מיישבת את דברי רבא לפי מסקנת הש"ס ולא לפי שיטת רבא עצמו!

4.
נוכל ללמוד מכאן, שזו היתה אחת ממטרותיו של "עורך הגמרא" - ליישב דברי חכם בעניין מסויים אפילו שלא לפי שיטתו במקום אחר שלפיה אין מקום להסבר זה! כלומר, מבחינת "עורך הגמרא" ניתן לשלב הסברים ונימוקים על ידי צירוף שיטות שונות. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר