סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

מקצתן נעשו עדים ויעידו בפני האחרים ומקצתן נעשו דיינין לדון באותו דין, אלו דברי ר' טרפון, ר' עקיבא אומר: כולן נעשין עדים, ואין עד נעשה דיין. ולכאורה, מה שנאמר במשנתנו נוגד את דברי ר' עקיבא!

ודוחים: אפילו תימא [תאמר] שמשנתנו היא כשיטת ר' עקיבא, אולם יש לחלק ולומר, שעד כאן לא שמענו קאמר [שאמר] ר' עקיבא התם [שם] אלא בדיני נפשות, דרחמנא אמר [שהתורה אמרה]: "ושפטו העדה" "והצילו העדה" (במדבר לה, כד-כה) שאחת מחובות בית דין היא להפוך בזכותו של הנאשם, וכיון דחזיוהו דקטל נפשא לא מצו חזו ליה זכותא [וכיון שראו אותו בעיניהם שהרג נפש שוב אינם יכולים לראות לו זכות], אבל הכא [כאן] בראיית מולד הירח, שאין חובה להגיע להחלטה באופן זה או אחר — בזה אפילו ר' עקיבא מודה, שמי שהיה עד בדבר רשאי להיות דיין.

א משנה מעתה דנים במצות היום של תקיעת שופר. כל השופרות כשרים לתקיעה חוץ מקרן של פרה מפני שהוא קרן ואינו קרוי שופר. אמר ר' יוסי: והלא כל השופרות נקראו קרן, שנאמר: "במשך בקרן היובל" (יהושע ו, ה), ו"יובל" זה הוא איל, וקרנו ודאי קרויה שופר.

ב גמרא ושואלים: הלא שפיר קאמר [יפה אמר] ר' יוסי ולכאורה הוכחה ניצחת היא! ומסבירים: ורבנן [וחכמים] החולקים עליו, אומרים: אכן, כל השופרות אקרו [נקראו] שופר ואקרו [ונקראו] גם כן קרן, אולם זה של פרהקרן אקרי [נקרא], שופר לא אקרי [נקרא], דכתיב [שנאמר]: "בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו" (דברים לג, יז), ומשמעו: שקרני אותו שור האמור, הם קרני ראם. הרי שקרויים הם קרן.

ור' יוסי אמר לך [היה יכול לומר לך]: קרני הפרה נמי אקרי [גם כן נקראו] שופר, דכתיב [שנאמר]: "ותטב לה' משור פר" (תהלים סט, לב) והפסוק בצורתו תמוה: אם הוא שור למה נקרא פר, שהרי גיל הפר גדול מזה של השור! ואם פרלמה שור, ולכאורה יש כאן סתירה. אלא מאי [מה פירוש] "שור פר" — יש לקרוא אותו כאילו היה כתוב "משופר" ולפי זה אף קרני שור ופר נקראות שופר.

ורבנן [וחכמים] כיצד מבינים הם את הקושי שבפסוק זה? לדעתם יש לפרשו כדרב מתנה. שאמר רב מתנה: מאי [מה פירוש] "שור פר"שהוא גדול כפר, שאף ששור הוא צעיר יותר, מכל מקום זה היה שור הגדול כפר.

עולא אמר: היינו טעמא דרבנן [זהו טעמם של חכמים], כדברי רב חסדא. שאמר רב חסדא: מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים אל תוך קודש הקדשים לעבוד עבודהלפי שאין קטיגור נעשה סניגור. שכיון שחטאו בני ישראל בעגל הזהב אין נכנסים לפני ולפנים בדבר שיש בו כדי להזכיר עוון זה.

ושואלים: ולא? האין משתמשים כלל בקודש בפר? והא איכא [והרי יש] את דם הפר שמכניסים לקודש הקדשים כדי להזות ממנו! ומשיבים: הואיל ואשתני [ונשתנה] הדבר ואינו הפר עצמו אלא דמו בלבד — אשתני [הרי השתנה] ושוב אינו מעכב.

ומקשים עוד: והא איכא [והרי יש] את הארון ואת הכפורת ואת הכרוב שגם הם מצופים זהב, ואם גנאי הוא בדבר — מדוע הם בפנים? ומשיבים: הכוונה היתה חוטא בל יקריב קאמרינן [אומרים אנו], והחוטא הבא לבקש כפרה ראוי לו שלא להכנס בחפצי זהב המזכירים עוון.

ומקשים: והא איכא [והרי יש] כף ומחתה שמכניסים אותן לקודש קדשים להקריב קטורת והן עשויות זהב! ומשיבים: חוטא בל יתנאה בתכשיט זהב קא אמרינן [אומרים אנו].

ומקשים עוד: והא איכא [והרי יש] בגדי זהב שלובש הכהן מבחוץ שלא בקודש הקדשים ומדוע אין אומרים שאל יתנאה החוטא? ומשיבים: מבפנים קא אמרינן [אומרים אנו], אבל מבחוץ — אין להקפיד בכך. ומקשים: אם כן, שופר נמי [גם כן] מבחוץ הוא, שהרי אין מכניסים אותו בקודש הקדשים! ומשיבים: כיון שלזכרון הוא עשוי להיות לפני ה' — הרי כבפנים דמי [נחשב]. על עצם הטעם הזה מקשים: וכי זה הוא טעמם של חכמים?

והא תנא [והרי שנה התנא]: "מפני שהוא קרן" קאמר [אמר] וזהו טעמו של דבר! ומשיבים: חדא [טעם אחד] ועוד טעם נוסף קאמר [אמר] והזכיר רק אחד מהם במשנה, וכך משמעות הדברים: חדא [טעם אחד] שאין קטיגור נעשה סניגור, ועוד טעם נוסף — מפני שהוא קרן ואיננו נקרא שופר.

ושואלים: ור' יוסי מה אומר ומשיב הוא לטענות אלה? ומסבירים: אמר לך [יכול היה לומר לך]: דקא אמרת [זה שאמרת] אין קטיגור נעשה סניגור אמת הוא, אבל הני מילי [דברים אלה אמורים] מבפנים, והאי [וזה] השופר מבחוץ הוא. ודקא אמרת [וזה שאמרת] מפני שהוא קרןכל השופרות נמי אקרו [גם כן נקראו] קרן.

אביי אמר: היינו טעמייהו דרבנן [זהו טעמם של חכמים]: שופר אמר רחמנא [אמרה התורה] ולא שנים ושלשה שופרות יחד, והא [וזו] הקרן של הפרה, כיון דקאי גילדי גילדי [שהיא עשויה שכבות שכבות]מיתחזי [הריהו נראה] כשנים ושלשה שופרות.

ומקשים: והא [והרי] תנא זה, מפני שהוא קרן קאמר [אמר], משמע שזה הוא הנימוק! ודוחים: חדא [נימוק אחד] ועוד נימוק נוסף קאמר [אמר]; חדא [נימוק אחד יסודי] ששופר אחד אמר רחמנא [אמרה התורה] ולא שנים ושלשה שופרות, ועוד נימוק נוסף — מפני שהוא קרן.

ור' יוסי אמר לך [היה יכול לומר לך]: דקאמרת [זה שאמרת] שופר אחד אמר רחמנא [אמרה התורה] ולא שנים ושלשה שופרות — אין זו קושיה, כיון דמחברי אהדדי [כיון שהם מחוברים זה בזה], ממילא חד [שופר אחד] הוא, ודקאמרת [וזה שאמרת] מפני שהוא קרןכל השופרות נמי [גם כן] אקרו [נקראו] קרן.

א מתוך דברי ר' יוסי במשנה מוכח שקרן איל קרויה קרן, וזאת מן האמור בקרן היובל. ושואלים: מאי משמע דהאי יובלא לישנא דדכרא [מהיכן נשמע שיובל זה לשון איל] הוא? ומשיבים: דתניא כן שנינו בברייתא], אמר ר' עקיבא: כשהלכתי לערביא (למדינת ערב), שמעתי שהיו קורין (קוראים) לדכרא [לאיל] "יובלא", ואם כן ידועה משמעות "יובל" מההשוואה ללשון קרובה.

אגב מאמר זה מביאים דברים דומים, ואמר ר' עקיבא: כשהלכתי לגליא שמעתי שהיו קורין לנדה "גלמודה", ועל ידי כך נתבארה מלה זו בכתובים, ויש לפרשה ברמז — מאי [מה] עניינו של גלמודהגמולה (מופרשת) דא [מופרשת זו] מבעלה. שהרי הנידה אסורה לבעלה אף במגע. ואמר ר' עקיבא: כשהלכתי לאפריקי היו קורין למעה של כסף קשיטה. ושואלים: למאי נפקא מינה [מה יוצא מזה]? ומשיבים: לפרושי [לפרש] את הכתוב "במאה קשיטה" (בראשית לג, יט) דאורייתא [שבתורה], שפירושו מאה דנקי [מאה מעות].

כיוצא בו אמר רבי: כשהלכתי לכרכי הים, היו קורין שם למכירה "כירה". ושואלים: למאי נפקא מינה [מה יוצא מזה]? ומשיבים: לפרושי [לפרש] על ידי כך את הכתוב "אשר כריתי לי" (בראשית נ, ה), שפירושו איפוא: קניתי.

אמר ר' שמעון בן לקיש: כשהלכתי לתחום קן נשרייא היו קורין שם לכלה "נינפי", ולתרנגול "שכוי". ומסבירים מה נלמד מכך: לכלה נינפימאי קרא [מה הכתוב] שמשתמש בלשון דומה — שנאמר: "יפה נוף משוש כל הארץ" (תהלים מח, ג), ופירושו איפוא: יפה כמו כלה. ולתרנגול "שכוי"אמר רב יהודה אמר רב, ואיבעית אימא [ואם תרצה אמור] שאמר זאת ר' יהושע בן לוי: מאי קרא [מהו הפסוק] השייך לזה — "מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה" (איוב לח, לו), ויש לפרשו: "מי שת בטחות חכמה"אלו כליות שהם חבויות ("טוחות") בגופו של אדם, "או מי נתן לשכוי בינה" זה תרנגול היודע לקרוא בשעות קבועות בלילה.

ואגב הדברים בבירור מובנן של מילים זרות במקומות שונים, מסופר: לוי איקלע לההוא אתרא [הזדמן למקום אחד], אתא גברא לקמיה [בא אדם לפניו] להתלונן על מה שנעשה לו, אמר ליה [לו] אותו אדם:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר