סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

הא [אבל] שער בעל מום שרי [מותר], אף על פי שלא התירו מומחה! ודוחים: יש לומר כי התנא של ברייתא זו, כל היכא [מקום] שלא התירו מומחה"תם" קרי ליה [הוא קורא לו], ואפילו אם היה בעל מום.

ומציעים: אם כך אתה מפרש את הברייתא, לימא כתנאי [האם נאמר שדברי ריש לקיש שנויים כמחלוקת תנאים]? שכך שנויה ברייתא זו בשלימותה: התולש צמר מבכור תם, אף על פי שנולד בו אחר כך מום ושחטואסור הצמר. בכור בעל מום שתלש ממנו צמר, ואחר כך מתעקביא בן מהללאל מתיר את הצמר, וחכמים אוסרים. אמר ר' יהודה: לא במקרה זה, שתלש ממנו ואחר כך מת, התיר עקביא בן מהללאל את הצמר לאחר שחיטה, אלא בשער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון, ואחר כך שחטובזה עקביא בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרין.

אמר ר' יוסי: מודה אבא (אבי) חלפתא, ההולך בשיטת חכמים, במקרה זה של שער בעל מום שנשר, שאם שחטו — שהוא מותר, שהרי אבל בייחוד (באמת ובבירור) אמרו חכמים: אם נשר שער בכור בעל מום — יניחנו בחלון, שמא יש תקוה, כלומר, שמא יתירוהו, שכן אם שחטודברי הכל מותר, ודוקא אם מת — בזה עקביא בן מהללאל מתיר, וחכמים אוסרים. עד כאן לשון הברייתא.

ותוהים: מה שאמר ר' יוסי בשם אביו — היינו [הרי זה] בדיוק מה שאמר תנא קמא [התנא הראשון] בברייתא, שדווקא אם מת הבכור אוסרים חכמים את הצמר, אבל אם שחטו — הריהו מותר! אלא לאו [האם לא] דין התירו מומחה איכא בינייהו [יש ביניהם],

דתנא קמא סבר [שהתנא הראשון סבור]: התירו מומחה קודם שנתלש הצמר — אין [כן], הועילה שחיטתו להתיר את הצמר שנתלש, ואי [ואם] לא התירו מומחה — לא, הריהו אסור לדעת חכמים. ואתא [ובא] ר' יוסי למימר [לומר]: אף על גב [אף על פי] שלא התירו מומחה הצמר מותר? ואם כן נחלקו תנאים בדברי ריש לקיש.

אמר רבא: לא, יש לומר כי דכולי עלמא [לדעת הכל], אי [אם] התירו מומחהאין [כן], מותר, ואי [אם] לא התירולא. ושלש מחלוקת בדבר, שלוש דעות. דתנא קמא סבר [שהתנא הראשון סבור]: פליגי [חלוקים] עקביא וחכמים בבכור שמת, והוא הדין לשחטו שגם בזה אוסרים חכמים את הצמר. והאי דקמיפלגי [וזה שהוא שונה שהם חלוקים] במת — הרי זה להודיעך כחו של עקביא, שהוא מתיר את הצמר שנשר בחייו, למרות שהצמר שעל גופו אסור.

ור' יהודה סבר [סבור]: במתדברי הכל אסור, וגם לדעת עקביא. כי פליגי [כאשר הם חלוקים] הרי זה במקרה ששחטו, שעקביא מתיר את הצמר, וחכמים אוסרים. ואתא [ובא] ר' יוסי למימר [לומר]: בשחטודברי הכל, וגם לדעת חכמים, הצמר מותר, כי פליגי [כאשר נחלקו] — הרי זה במת.

א ובפסיקת ההלכה במחלוקת שבמשנתינו, אמר רב נחמן: הלכה כר' יהודה, הואיל ותנן בבחירתא כוותיה [ושנינו במסכת המובחרת, מסכת עדויות, כשיטתו]. דתנן כן שנינו שם במשנה]: שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון, ואחר כך שחטועקביא בן מהללאל מתיר, וחכמים אוסרין.

אמר רב נחמן בר יצחק: מתניתין נמי דיקא [משנתנו גם כן מדוייקת] כשיטה זו, דתנן [ששנינו בסופה]: צמר המדולדל בבכור, שאינו מחובר לגופו, את שהוא נראה עם הגיזה, כשגוזז אותו — מותר, ואת שאינו נראהאסור, שדינו כדין צמר שנשר והניחו בחלון.

ונברר: משנתנו מני [כשיטת מי היא]? אילימא [אם תאמר] כשיטת ר' יוסי; ובמאי [ובמה], באיזה מקרה מדובר? אילימא [אם תאמר] בשחטו — הרי לשיטת ר' יוסי, בין עקביא בין רבנן [חכמים] אידי ואידי משרא שרי [זה וזה מתירים הם], גם את הצמר הנראה מן הגיזה, וגם את הצמר שאינו נראה מן הגיזה!

ואלא צריך לומר שמדובר במת. ואי רבנן [ואם לשיטת חכמים] — הרי אידי ואידי מיסר אסרי [זה וזה הם אוסרים], בין זה שנראה מן הגיזה — שהרי גיזת הבכור שמת אסורה בהנאה, ובין זה שאינו נראה מן הגיזה — כדין צמר שנשר והניחו בחלון! ואי [ואם] לשיטת עקביא, המתיר צמר שנשר והניחו בחלון — הלוא איפכא מיבעיא ליה [ההיפך היה צריך לו לומר], שדווקא הצמר הנראה עם הגיזה אסור, דמיתה קאסרה ליה [משום שהמיתה אוסרת אותו], כמו הצמר המחובר לגוף הבכור. ואילו הצמר שאינו נראה עם הגיזהמותר, דמעיקרא תליש [משום שמתחילה, קודם שמת, כבר היה תלוש]!

אלא פשיטא [פשוט] שהוא כשיטת ר' יהודה במשנתנו. ובמאי [ובמה]? באיזה מקרה מדובר? אילימא [אם תאמר] במת — הלוא לדעתו בין לעקביא בין לרבנן [לחכמים], אידי ואידי מיסר אסרי [זה וזה הם אוסרים] לא רק את הצמר הנראה מן הגיזה — כדין הגיזה עצמה שהיא אסורה, אלא גם את זה שאינו נראה כחלק ממנה — כדין צמר שנשר והניחו בחלון!

אלא לאו [האם לא] מדובר בשחטה, ששחט את הבכור? ואי [ואם] לשיטת עקביאאידי ואידי משרא שרי [זה וזה מותרים], גם הנראה מן הגיזה, וגם שאינו נראה חלק ממנה! אלא לאו [האם לא] שיטת רבנן [חכמים] היא? ושמע מינה [ולמד מכאן]: בשחטו פליגי [חלוקים הם], וכשם שהם אוסרים במקרה זה את הצמר שנשר והניחו בחלון — כך הם אוסרים את הצמר שאינו נראה חלק מן הגיזה. ומסכמים: אכן, שמע מינה [למד מכאן] שכן הוא.

ב בעי [שאל] ר' ינאי: התולש צמר מעולה תמימה, ולאחר מכן נשחטה, והותר הצמר שעליה לכהנים, מהו דין הצמר שנתלש בחייה? ותמהים: תולש? מי איכא מאן דשרי [האם יש מי שמתיר] את הצמר במקרה שתלש במתכוון? אלא כך שאל: צמר שנתלש מעצמו מעולה תמימה, ונשחטה, מהו? האם גזרו חכמים שלא ליהנות ממנו, מחשש שמא ישהה אותה אצלו כדי ליהנות מצמרה?

ומסבירים: לגבי צמר שנתלש מחטאת ואשם לא תיבעי [תישאל] לך השאלה, ובוודאי אין לאסור את הצמר, שכיון שלכפרה אתו [הם באים]לא משהו להו [משהים אותם], אלא ממהרים להקריבם, כדי לזכות בכפרה. וכן מצד אחר, בכור ומעשר נמי [גם כן], בוודאי אסרו חכמים את הצמר שנתלש ממנה בחייה, שכיון דלאו [שלא] לכפרה אתו [הם באים] — יש לחשוש שמא משהו להו [משהים אותם]. כי תיבעי [כאשר תישאל] לך השאלה הרי זה לענין עולה, מאי [מה הדין]? האם כיון

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר