סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

ניקב השופר וסתמו, אם הנקב מעכב ומשנה את קול התקיעהפסול, ואם לאו [לא]כשר. התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות (בור העשוי בבנין), או לתוך הפיטס (כד גדול מאוד), אם קול שופר בלבד שמעיצא, ואם קול הברה (הד היוצא על ידי הפיטס או הבור) שמעלא יצא.

וכן, מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה, אם כוון לבויצא, ואם לאולא יצא. ועל פי הלכה זו יתכן מקרה ששמעו שנים, ועם כל זה האחד יצא ידי חובתו והשני לא יצא. ואף על פי שזה שמע וזה שמע, מכל מקום זה כוון לבו לצאת ידי חובתו בשעה ששמע ולכן אכן יצא, וזה לא כוון לבו ולכן לא יצא.

א גמרא תנו רבנן [שנו חכמים]: היה השופר ארוך וקצרו — הרי זה כשר. גרדו את השופר מעוביו כל כך עד שהעמידו על גלדו (עורו) בלבד — הרי זה כשר. אם ציפהו זהב במקום הנחת פה — הרי זה פסול, שלא במקום הנחת פהכשר. ציפהו זהב מבפנים — הרי זה פסול לפי שאין שומעים אז קול שופר אלא קול היוצא מכלי זהב. ציפהו זהב מבחוץ, אם נשתנה קולו מכמות שהיה לפני הציפוי — הרי זה פסול, ואם לאו [לא] — אינו אלא כקישוט וכשר.

ניקב השופר וסתמו, אם מעכב את התקיעה על ידי הסתימה — פסול, ואם לאוכשר. נתן שופר בתוך שופר ותקע, אם את קול השופר הפנימי שמעיצא שהרי שופר אחד הוא, ואם את קול השופר החיצון שמעלא יצא לפי שהקול יוצא בין שני השופרות כאחד.

תנו רבנן [שנו חכמים] בברייתא אחרת: גרדו, בין מבפנים בין מבחוץכשר. גרדו עד כדי כך שהעמידו רק על גלדו (עורו) בלבד — כשר. הניח שופר בתוך שופר ותקע בו, אם את קול השופר הפנימי שמעיצא, ואם את קול החיצון שמעלא יצא. הפכו את השופר ותקע בולא יצא.

אמר רב פפא: לא תימא [תאמר] דהפכיה ככתונא [שהפכו, את השופר ככתונת], כלומר, שהפך שיהיה חלקו הפנימי בחוץ וחלקו החיצוני בפנים, אלא הכוונה היא שהרחיב את הצד הקצר (הצר) וקיצר (הצר) את הרחב. מאי טעמא [מה הטעם] של דין אחרון זה — כדברי רב מתנה, שאמר רב מתנה: נאמר, "והעברת שופר תרועה "(ויקרא כה, ט), ללמדנו: דרך העברתו בעינן [צריכים אנו] שיהא השופר כדרך שהוא עובר בראש הבהמה, ואם עשה בשינוי — פסול.

ב שנינו במשנה: שאם דיבק שברי שופרותפסול. תנו רבנן [שנו חכמים] בברייתא: הוסיף עליו על השופר כל שהוא, בין שהוסיף עליו במינו ממין השופר בין שלא במינו — הרי זה פסול. ניקב השופר וסתמו, בין במינו בין שלא במינופסול. ר' נתן אומר: אם סתמו במינוכשר, אם שלא במינופסול.

על כך אמרו: במינו כשראמר ר' יוחנן: והוא שנשתייר רובו של השופר שלם והוסיף בו רק טלאי קטן משופר אחר. ומכלל הדברים הללו למדים אנו, שאם סתמו שלא במינו, אף על פי שנשתייר רובופסול.

איכא דמתני לה אסיפא [יש ששונה דבר זה על סופה] של אותה משנה. ששנינו: אם סתם את השופר שלא במינופסול, אמר ר' יוחנן: והוא שנפחת רובו של השופר. מכלל הדברים אתה שומע, שאם סתמו ודבקו במינו, אף על פי שנפחת רובוכשר.

ציפהו זהב, מבפניםפסול. ציפהו מבחוץ, אם נשתנה קולו מכמות שהיהפסול, ואם לאוכשר. אם נסדק השופר לאורכופסול. ואם נסדק לרוחבו — רואים. אם נשתייר בחלק השופר שאינו סדוק שיעור תקיעה — הרי זה כשר, ואם לאופסול.

וכמה שיעור תקיעה שיהא בשופר? פירש רבן שמעון בן גמליאל: כדי שיאחזנו בידו ויראה משהו ממנו לכאן ולכאן משני צידי היד. היה קולו של השופר דק ביותר או עבה, או צרור (קול יבש) — הרי זה כשר, שכל הקולות כשירין בשופר ולא קבעה התורה קול מסויים בלבד.

שלחו ליה לאבוה [לו לאביו] של שמואל מארץ ישראל הלכה: קדחו ותקע בו יצא. ותוהים: פשיטא [פשוט, מובן הדבר מאליו], שהרי כולהו נמי מיקדח קדחו להו [השופרות כולם גם כן קודחים אותם], שהרי לאחר הסרת הקרן מן הבהמה, קודחים ומוציאים את העצם הבולטת שבה הוא מחובר בראש הבהמה, ומה החידוש בהלכה זו?

אמר רב אשי: כאן מדובר באופן שקדחו בזכרותו, כלומר, שקדחו חור בתוך העצם שבקרן ולא הוציאו אותה בשלימותה מן השופר, כרגיל. מהו דתימא [שתאמר]: אפילו מין במינו חוצץ ועצם זו כיון שאינה מן הקרן עצמה תיחשב לחציצה בשופר, על כן קא משמע לן [השמיע לנו] שהם נחשבים מאותו מין ואינו חוצץ.

ג שנינו במשנה: התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, אם שמע קול הברה לא יצא. אמר רב הונא: לא שנו שבאופן כזה אין יוצאים ידי חובת תקיעה, אלא לאותן העומדים על שפת הבור בחוץ, שהם אינם שומעים אלא את ההד הבא מן הבור, אבל אותן העומדין בבור עצמו — יצאו שהרי הם עצמם שומעים תחילה את קול השופר.

תניא נמי הכי [שנויה ברייתא גם כן כך]: התוקע לתוך הבור או לתוך הדותיצא. והתנן [והרי שנינו במשנה] בפירוש כי באופן כזה לא יצא! אלא לאו שמע מינה [האם לא תלמד מכאן] שיש לישב זאת כדברי רב הונא, ומסכמים: אכן, שמע מינה [למד מכאן] שכן הוא.

זו היתה גירסה אחת, והיו שגרסו באופן אחרף איכא דרמי להו מירמא [יש שהשליך, הראה סתירה בדברים הללו] והביא את דברי הונא כתירוץ להם; תנן [שנינו במשנה]: התוקע לתוך הבור או לתוך הדותלא יצא. והתניא [והרי שנינו בברייתא]: יצא! אמר רב הונא: לא קשיא [קשה]; כאןלאותן העומדין על שפת הבור — לא יצא, כאן לאותן העומדין בבור — יצא.

אמר רבה:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר