סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד


רש"י

דדמיא לאופתא. בקעת עצים וכדמפרש: בגישתא. שקשה משושה כעץ: דפחיזא. קשה והיינו נמי כגישתה: דנפיחא. נעשת לבנה כבקעת והיינו נמי בחזותא והיכא דלא מחתכא בחיתוך גמור ובסדק אלא כמין מראה הפרש ניכר בו כשרה דלאו שיעא כי אופתא היא: ככוחלא. צבע כחול שהוא כמראה לזו''ר לא ירוק ולא שחור: כדיותא. קורט דיו יבש והוא שחור: דרבי חנינא. לענין דם נדה: אלא שלקה. אלמא לקותא הוא וסופו לירקב ולינקב: ירוקה. כמין עשבים כדלקמן: אדומה. שנקוטרוד''א: כשרה. דהדרא בריא מדרבי נתן: המתיני לו. דאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים: שיבלע בו דמו. שיהא דמו נבלע בבשרו שהיה דמו הולך בין עור לבשר והוי כמי שאין לו דם והדם הוא הנפש ומתוך שאין בו חיות הוא מת במכה קלה: ככבדא כשרה. ריאה שמראה שלה דומה לכבד כשרה: כבישרא טרפה. והכי קים להו דבהכי הויא לקותא ובהכי לא הויא לקותא: ככשותא. ירוקה ולא כעשבים אלא כמראה כשותא הומלו''ן או כמראה מוריקא כרכום או כמראה ביצה וכל אלה מין ירוק הן אלא שזה משונה מזה וכל מראה קרו''ג נקרא ירוק: אטום בריאה. דוכתא דמטמטם ולא עייל זיקא בגויה: מוגלא. קווייטור''א: מניחים עלה. על אותו אטום לאחר שנקרע: אי מבצבצא. דנייד רוקא כשרה דהא עייל ביה זיקא: ואי לא. לקותא הוא וטרפה: אינו קרום. שסופו ליסתר וכל סירכי דריאה קרום העולה מחמת מכה הן הלכך אע''ג דלא נפיק זיקא טרפה: האי ריאה דאוושא. הא פרישית לעיל: דמכווצי. סותמין הנקב: דמטרשי. לשון טרשים שמקשין אותה וקרום הדק כשהוא מתקשה נסתר במשמוש היד דזמנין דלא אינקיב עילאה ומינקב כי בדיק לה: שנשפכה כקיתון. בשר הריאה נימוח בתוך קרומים שלה ונשפך מראשה לסופה ומסופה לראשה בתוך הקרומים וחסרון היא שמתחלה כולה מלאה ועכשיו חציה ריקנית: היינו ניקבה. שאי אפשר לחסרה שלא ינקב הקרום: לא צריכא לרבי שמעון. הא דאיצטריכא לאשמועינן ולמיתני חסרה לר' שמעון איצטריך לאשמועינן תנא דמתניתין דפליג רבי שמעון אניקבה ולא אחסרה דבנקב שיש בו חסרון מודי: דקיימי סימפונא. שלא נימוקו הקנוקנות: מנא ידעינן. שמא נימוקה אחת מהן: מייתינן צעא דקוניא. קערה של חרס המחופה באבר שקורין פלומיא''ה בלע''ז דשיעא היא ונראה יפה: ושפכינן לה בגווה. קורעים הקרום והכל נשפך: שורייקי חיוורי. טק''ש בלע''ז: טרפה. דאז ודאי נראה שמיחוי הסמפונות הוא: נימוקה. נתרוקנה מאליה מקצתה ואינה נשפכה כקיתון אך במקצתה לא נשאר כלום: אפילו מחזקת רביעית. חלל חסרון המחזיק רביעית הלוג:

תוספות

אבל אגבה אפילו כטרפא דאסא טרפה. ונראה דאם נמצאת העינוניתא לצד שמאל כיון דלאו אורחא בהכי טרפה דהא מפרש טעמא משום דעיזי ברייתא הכי אית להו והא דממעט אגבה ולא ממעט לצד שמאל נקט גבה למעוטי אפילו בימין ואם שינתה מקומה היה נראה להתיר מדממעט גבה דוקא ואף כי רבינו שלמה מטריף בתרי עינוניתא אע''פ שאחת אינה עומדת במקומה לא היה אוסר אם לאו דאיתא שנים אך מורי הרב דודי ז''ל אמר שהיה מקובל לאסור ואפשר דטעמא משום דלאו אורחיה בהכי: אפילו כטרפא דאסא טרפה. משום אבי העזרי וה''ר אב''ן כתב ה''ר יצחק בספרו דדוקא בשאר אונות וגב הריאה הויא טרפה אבל האונות שבצד הימין התחתונה שהיא עליונה הסמוכה לצואר כשרה דדרכה להתפצל וכתב בתשובה דאפי' לא הויא כטרפא דאסא אלא על ידי נפיחה טרפה ואי לא הויא אפילו בתר נפיחה כטרפא דאסא נראה לאבי העזרי שהיא כשרה: דשיעא כאופתא. היינו שחלקה לגמרי אבל אם יש בה שום היכר בעלמא כשרה: שלישי הביאתו לפני. נראה דסבר דבתרי זימני הויא חזקה כרבי (יבמות דף סד:) מדאמר לה המתיני: אלא ירוקה ה''ד ככרתי. וי''ס שכתוב בהן ככרתן והכל אחד וכתב בערוך דהוא צבע ירוק ותרגום של חציר הוא כרתי ונראה דהוא צבע אינדי''ש בלע''ז דהוא דמי לרקיע דהא משמע שהוא דומה קצת לתכלת כדאמרינן (ברכות דף ט:) כדי שיכיר בין תכלת לכרתי ואמר תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ומתוך כך אומר ר''ת דהא דפסלינן בפרק לולב הגזול (סוכה דף לד:) אתרוג הירוק ככרתן דוקא בצבע אינדי''ש ומיהו נראה דמכח זה אין להכשיר שאר אתרוגים הירוקים דלא נקט ככרתן למעוטי שאר עניני ירקות וה''נ לא הוי דוקא ככרתן דלעיל גבי ירוקה כשרה מדרבי נתן פירש בקונטרס ירוקה כעשבים אלמא ככרתן לאו דוקא וכן נראה דלא אתי למעוטי אלא דדמיא לכשותא ומוריקא וביעתא דכל מיני קרו''ג ירוקים איקרי כדאמר במסכת נגעים (פ''א) ירקרק ככנף טווס ואיכא למ''ד כשעוה ואמרינן בפרק ד' נדרים (דף לב.) וירק את חניכיו שהוריקן (באבנים טובות ומרגליות) שלא יתנו עיניהם בממון ויתעסקו בהצלת נפשות ולא באבנים טובות ומרגליות: אבל נקב שיש בו חסרון אפילו רבי שמעון מודה. ויש שרצו לאסור כשנראית הריאה חסרה שיש קמט וסדק וחסרון על הריאה אפילו עולה בנפיחה והעור והבשר קיים והשיב להם ריב''א דטעות הוא בידם דא''כ הוה ליה לשנויי הכא הכי וכדברי הכל ולא הוה ליה לאוקמא כר''ש אלא ודאי כיון דעולה בנפיחה כשרה וכן פסק רבינו קלונימוס הזקן:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר