סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד


רש"י

בת מזגא חמרא. זה שמה: יפה כח הבן. הלכה היא בפרק כל הנשבעין בשבועות (דף מח.): שקיטנא. שם העוף ויש בהן שני מינין אותם ששוקיהן ארוכין וגופו אדום שרי: מורזמא. שם עוף שהיה מוחזק להם בטהור ושוקיו ארוכין וגופו אדום: ננוס פסול. במומי כהנים בבכורות (דף מה:): ירוקין פסולין. גבי נחמרו מעיה תנן ליה במתניתין (לעיל דף נו.): זה השולה דגים מן הים. אינהו הוו בקיאי ביה והוא עורב המים: שהודו כפות. כרבלתו עבה ודומה כמי שכפולה לתוך הראש וכפותה שם והוא עוף גדול כתרנגול וקורין לו פואו''ן שלביי''א: וזהו שהביא שמיר למקדש. דהא נגר טורא מתרגמינן ליה והוא תרנגולא ברא ובגיטין בפרק מי שאחזו (דף סח:) מפרש מאי עביד ביה דמנגר ביה טוריא: צדקתך כהררי אל. דאפי' נמלה אית ליה חיותא כגדולה: ומשפטיך אף בתהום רבה. שזמנתה שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת הים להמית המזומנים למות. לשון מורי. לישנא אחרינא לנמלה הוא אומר צדקתך כהררי אל שמזונותיה מזומנין לה בלא טורח ועם מי שאתה נשפט אתה דנו עד תהום רבה כגון שלך שטורח לבקש שם מזונותיו: לקני ובטני שריא שקנאי ובטנאי מקום שנהגו כו': דשכיחי. שראינום שהוחזקו שם פרס ועזניה אסירי דהני נמי בחד סימן אתו ושמא ממינם הן באתרא דלא שכיחי פרס ועזניה שרו דהא מסתמא לא מחזקינן להו דלא שכיחי בישוב: (תחותא) באות שבעופות. עוף הצועק בלילה צואיט''ה בלע''ז: באות שבשרצים. טלפ''א תרי תנשמת כתיבי חד בעופות וחד בשרצים: דבר הלמד מענינו. אחד מי''ג מדות היא: קיפוף. ציאי''ט ולי נראה שקורין קלב''א שורי''ץ שדומה לטלפא שבשרצים: קורפדאי. טלפ''א: רחמים. מטר: אמידי. על שום דבר: ועביד שרקרק. כשהוא מצפצף נשמע כאומר שרקרק: דאי יתיב אארעא. ואינו עומד אלא יושב ומצפצף סימן בשורה הוא: אארעא. שאין דרכו כן: בי כרבא. חרישה: גללא. אבן גלל מן המרום: בדייא. כמו בדאה בדאי ושקרן ולפיכך לקה: העמקי וראשי יונים. לקמיה מפרש: אטו קמן קאי. כיון דלמינהו נמי עורב קא מפרשת ליה ועורב קמא דלא יהבת ביה סימנא הי ניהו וכי בידו היה התנא אוחזו ומראה זה עורב סתם היה לו לומר עורב זה עורב פלוני: חמה אצל צל נראית עמוקה וכן כל לבן ושחור בבשר נראה הלבן עמוק כך בהרת לבנה היא: בריש יוני. לפני היונים: זה הנץ. אשפרוי''ר: בר חיריא. שרינקא והכא ליכא לאקשויי אטו קמן קאי דהא לא קאמר למינהו זה נץ פלוני ש''מ אין לך קרוי נץ אלא אחד: חסידות. מחלקת מזונותיה: שמנאפת. כמו התאנף בי (דברים ד): בספר ויקרא כתיב ואת הדאה ואת האיה למינה ובמשנה תורה כתיב והראה ואת האיה והדיה למינה. אבוה דאמך. רב חנן בר רבה שהיה חמוה דרב חסדא בעשרה יוחסין (קדושין דף פא:): דהאנפה למינה דאיה דויקרא למינה למינו דעורב למינהו דנץ: דאה. דויקרא וראה דמשנה תורה אחת היא:

תוספות

הא באתרא דשכיחי פרס ועזניה. פירש הקונטרס דבאתרא דשכיחי חיישינן משום דדמו לפרס ועזניה שמא מינם הוא וקשה דאם כן בכל דוכתא ליתסרו אלא נראה לפרש דודאי לאו ממינייהו הם אלא באתרא דשכיחי חיישינן משום דדמו לפרס ועזניה ומיחלפא בהם אבל באתרא דלא שכיחי ליכא למיחש למידי ושרו: באות שבעופות קיפוף. שלשה מיני קיפוף הם האי שהוא באות שבעופות זהו תנשמת כדקאמר דתנשמת הוא באות שבעופות ועוד יש כוס וינשוף דמתרגמינן קריא וקיפופא והוא ניהו דאמרינן בהמפלת (נדה דף כג.) דעיניהם הולכות לפניהם כשל אדם כמו קריא וקיפופא ובברכות פרק הרואה (דף נז:) אמרינן כל מיני עופות יפים לחלום חוץ מקריא וקיפופא ועוד יש קיפוף אחר שהוא חיה כדאמרי' נמי בפרק הרואה (ג''ז שם ע''ש) כל מיני חיות יפין לחלום חוץ מן הפיל והקוף והקיפוף וכן בפ''ק דבכורות (דף ח.) הארי והדוב הנמר והקוף והקיפוף לשלש שנים: הנץ זה הנץ. הכא לא שייך למיפרך אטו קמן קאי דקאמר זה הנץ דהא קאמר זה הנץ זהו אותן שקורין נץ אבל לעיל דעורב העמקי נמי קרוי עורב שייך למפרך מה זה מפורש יותר מזה: נץ. פירש בקונט' אשפרוי''ר ואי אפשר לומר כן דהא נץ הוא מי''ט עופות ואינן דורסין כדפירש לעיל וחזינן ליה דאשפרוי''ר דריס בין לפירוש הקונטרס בין לפירוש ר''ת שלוכד העוף ואוכלו מחיים וכמו כן טועין גבי נשר שקורין אייגל''א ואינו דנשר יש לו ד' סימני טומאה ואייגל''א יש לו אצבע יתירה וכן אמר דקורא הוא קוק''ו בלעז ואינו דאותו קוק''ו בחזקת טמא מחזקינן וקורא טהור הוא כדמוכח בפ' שילוח הקן (לקמן קלח: קמ:) דר' אליעזר מחייב בשילוח מפני שהוא טהור ורבנן לא פליגי אלא מפני דרובץ על ביצים שאינן שלו אבל כולהו מודו דגופו טהור:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר