סקר
איזו "בבא" הכי קשה?






 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר נִתְנַמְנְמוּ יֹאכֵלוּ נִרְדְּמוּ לֹא יֹאכֵלוּ הַפֶּסַח אַחַר חֲצוֹת מְטַמֵּא אֶת הַיָּדַיִם הַפִּגּוּל וְהַנּוֹתָר מְטַמְּאִין אֶת הַיָּדַיִם:
גְּמָ' רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר נִתְנַמְנְמוּ יֹאכֵלוּ נִרְדְּמוּ לֹא יֹאכֵלוּ הֵיכִי דָּמֵי נִתְנַמְנֵם אָמַר רַב אָשֵׁי נִים וְלָא נִים תִּיר וְלָא תִּיר כְּגוֹן דְּקָרֵי לֵיהּ וְעָנֵי וְלָא יָדַע לְאַהְדּוֹרֵי סְבָרָא וְכִי מַדְכְּרוּ לֵיהּ מִדְּכַר
אַבָּיֵי הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַבָּה חֲזָא דְּקָא נַמְנֵם אֲמַר לֵיהּ מֵינָם קָא נָאֵים מָר אֲמַר לֵיהּ מֵינוֹמֵי קָא (מְנַמְנֵם) [מְנַמְנַמְנָא] וּתְנַן נִתְנַמְנְמוּ יֹאכֵלוּ נִרְדְּמוּ לֹא יֹאכֵלוּ:
הַפֶּסַח אַחַר חֲצוֹת מְטַמֵּא אֶת הַיָּדַיִם וְכוּ': אַלְמָא מֵחֲצוֹת הָוֵה לֵיהּ נוֹתָר מַאן תַּנָּא
אָמַר רַב יוֹסֵף רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה הוּא דְּתַנְיָא וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר נֶאֱמַר כָּאן בַּלַּיְלָה הַזֶּה וְנֶאֱמַר לְהַלָּן וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה
מַה לְהַלָּן עַד חֲצוֹת אַף כָּאן עַד חֲצוֹת
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא וַהֲלֹא נֶאֱמַר חִפָּזוֹן עַד שְׁעַת חִפָּזוֹן
אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר בַּלַּיְלָה יָכוֹל יְהֵא נֶאֱכָל כַּקֳּדָשִׁים בַּיּוֹם תַּלְמוּד לוֹמַר בַּלַּיְלָה בַּלַּיְלָה הוּא נֶאֱכָל וְאֵינוֹ נֶאֱכָל בְּיוֹם
וְרַבִּי עֲקִיבָא הַאי הַזֶּה מַאי עָבֵיד לֵיהּ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי לַיְלָה אַחֵר הוּא דַּאֲתָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וּפֶסַח קָדָשִׁים קַלִּים וּשְׁלָמִים קָדָשִׁים קַלִּים מָה שְׁלָמִים נֶאֱכָלִים לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד אַף פֶּסַח
אוֹקֵים לֵילוֹת בִּמְקוֹם יָמִים וִיהֵא נֶאֱכָל לִשְׁנֵי לֵילוֹת וְיוֹם אֶחָד כְּתַב רַחֲמָנָא הַזֶּה
וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אָמַר לָךְ מִלֹּא תוֹתִירוּ עַד בֹּקֶר נָפְקָא הָא
וְרַבִּי עֲקִיבָא אָמַר לָךְ אִי לָא כְּתַב רַחֲמָנָא הַזֶּה הֲוָה אָמֵינָא מַאי בֹּקֶר בֹּקֶר שֵׁנִי וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר לָךְ כׇּל הֵיכָא דִּכְתַב בֹּקֶר בֹּקֶר רִאשׁוֹן הוּא
אָמַר רָבָא אָכַל מַצָּה בִּזְמַן הַזֶּה אַחַר חֲצוֹת לְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ פְּשִׁיטָא דְּכֵיוָן דְּאִיתַּקַּשׁ לְפֶסַח כְּפֶסַח דָּמֵי
מַהוּ דְּתֵימָא הָא אַפְּקֵיהּ קְרָא מֵהֶיקֵּישָׁא קָמַשְׁמַע לַן דְּכִי אַהְדְּרֵיהּ קְרָא לְמִילְּתָא קַמַּיְיתָא אַהְדְּרֵיהּ:
הַפִּיגּוּל וְהַנּוֹתָר מְטַמֵּא אֶת הַיָּדַיִם וְכוּ': רַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא חַד אָמַר מִשּׁוּם חֲשֵׁדֵי כְהוּנָּה וְחַד אָמַר מִשּׁוּם עֲצֵלֵי כְהוּנָּה חַד אָמַר כְּזַיִת וְחַד אָמַר כְּבֵיצָה

רש"י

עד שעת חפזון. שנבהלו לצאת והיינו עד הבקר: ויום אחד. ט''ו המפסיק בין הלילות דלא ליהוי נותר עד ט''ז: הא אפקיה קרא מהיקישא. דפסח דכתיב (שמות יב) (בערב תאכלו מצות) [ששת ימים כו'] ואקשיה בהיקישא דעל מצות ומרורים יאכלוהו (במדבר ט): קמ''ל דכי אהדריה קרא. (שבעת ימים תאכל מצות) [בערב כו'] (שמות יג) למילתיה קמייתא אהדריה לעמוד במקום הפסח ולאכול עד חצות:

רשב"ם
רבי יוסי אומר נתנמנמו יאכלו. ארישא קאי דקאמר ת''ק ישנו מקצתן יאכלו ואתא למימר ה''מ אם נתנמנמו אבל אם נרדמו אפילו מקצתן לא יאכלו לכשיעורו הכי מוכח בגמרא והכי הילכתא דהא רבה קאי כוותיה כדאמר בגמרא: הפסח אחר חצות מטמא את הידים. דה''ל נותר מחצות ואילך ורבנן גזרו על הנותר לטמא את הידים כדמפרש טעמא בגמרא: גמ' לאהדורי סברא. במילתא דצריכא סברא כגון ששואלין אותו היכן הנחת כלי זה וכי מדכרו ליה הנחתו במקום פלוני מידכר ואומר הן או לאו: הוה מנמנם. רבה לאחר שהתחיל לאכול מצת חובה באחרונה: נתנמנמו יאכלו. תנן אבל אם הוא ישן אפילו הוא לבדו שוב לא היה אוכל דס''ל כרבי יוסי דאמר נרדמו אפילו מקצתן לא יאכלו: אלמא מחצות הוא דה''ל נותר. והא כתיב (שמות יב) לא תותירו ממנו עד בקר אלמא עד בקר לא הוי נותר: ר''א בן עזריה היא. דנפקא ליה מקרא דאכילת פסח עד חצות ומחצות הוי נותר והאי דכתיב לא תותירו ממנו עד בקר לשריפה אתא דעד בקר לאו בר שריפה הוא כדתניא בפ''ק דברכות (דף ט.) ר''א בן עזריה אומר בערב אתה זובח וכבא השמש אתה אוכל מועד צאתך ממצרים אתה שורף אבל כר''ע דפליג עליה לא מיתוקמא דלדידיה לא ה''ל נותר עד הבקר ולא מטמא ידים אלא מבוקר ואילך ואף על גב דלדידיה נמי אכילת פסחים עד חצות כדין לכל הנאכלין ליום ולילה רבנן הוא דעבדי הרחקה יתירא להרחיק את האדם מן העבירה כדתנן בפ''ק דברכות (דף ב.) שמא יאכל ממנו לאחר שעלה עמוד השחר ויתחייב כרת ומוטב שיבואו קדשים לבית הפסול למעט זמן אכילתו שלא לאכול אחר חצות משיאכל עד בקר ויבא לידי כרת: שעת חפזון. שנחפזו לצאת והיינו עמוד השחר כדכתיב (שמות יב) לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר ור''א בן עזריה סבר חפזון דמצרים בשעת מכת בכורות שעל ידיה נחפזו למהר לשלחם מן הארץ הכי מפ' בברכות (דף ט.): יכול יהא נאכל כשאר קדשים. ביום . שחיטתו כדרך תודה שאף היא זמן אכילתה יום אחד ואוכל כל יום שחיטתה והלילה עד הבוקר מן התורה דכתיב (ויקרא ז) ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר: שלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד. שבינתים דכתיב (שם יט) ביום זבחכם יאכל וממחרת אף פסח נמי הואיל ואינו נאכל אלא בלילה נוקים שני לילות במקום שני ימים של שלמים ויהא נאכל לשני לילות ויום אחד לא שיאכלנו ביום אלא שיהא שהות זמן שלא יפסל באכילה בשביל המתנת היום ויאכלנו בליל השני קמ''ל כן פירש רבינו במסכת ברכות (שם) ולי נראה שאף ביום שבינתים יאכל דהא בלילה הזה לא בא למעט אלא יום שחיטתו שלפני לילה הראשון של פסח אבל מכאן ואילך יאכלנו עד עמוד השחר של ליל שני קמ''ל: מהו דיתימא אסקיה. רחמנא לחובת מצה בלילה הראשון מהיקישא דאקשיה רחמנא כפסח בהאי קרא דעל מצות ומרורים יאכלוהו ואסקיה רחמנא בהאי קרא ששת ימים תאכל (עליו) מצות וביום השביעי מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות ולילה הראשון נמי במשמע אלמא אפקיה רחמנא מהיקישא דעל מצות ומרורים לחובת מצה לילה הראשון ואוקמיה ארשות: קמ''ל. דכי אהדריה קרא לחובת מצה בלילה הראשון בזמן הזה דכתיב בערב תאכלו מצות דהכי נפקא לן לעיל למילתא קמייתא אהדריה לאכילה עד חצות כבזמן דאיכא פסח: חד אמר משום חשדי כהונה. לקמן מפרש דאפיגול קאי: וחד אמר משום עצלי כהונה. לקמן מפרש דאנותר קאי ולא פליגי אלא חד מפרש טעמא דפיגול וחד מפרש טעמא דנותר:

תוספות

מלא תותירו עד בקר נפקא. אע''ג דדרשינן מיניה (לעיל דף פג:) ליתן לו בקר שני לשריפתו דנפקא לן מהתם דאין שורפין קדשים בי''ט אית מאן דמפיק ליה בפ''ב דשבת (דף כד:) ובמכילתין מדוכתא אחרינא: אמר רבא אכל מצה בזמן הזה כו'. יש מפרשים דכך הלכה דהא סתם מתני' כוותיה ואין זה ראיה דהא פרק ב' דמגילה (דף כ:) אשכחן סתמא אחרינא דלא כוותיה דתנן זה הכלל כל דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה לאתויי אכילת פסחים ודלא כר''א בן עזריה דאמר אכילת פסחים עד חצות היינו ודאי מדאוריית' ובתר הכי פסול למיכל אבל הא דאמרינן הקטר חלבים ואימורים עד חצות כדאמרינן בריש ברכות (דף ב.) לא הוי אלא מדרבנן אפילו לראב''ע משום הכי אם עיכב להקטיר עד חצות לא נפסל בכך דהא מן התורה היו כשירים עד הבקר וחכמים לא עשו סייג לדבר להביאם לבית הפסול קודם הזמן ובפ' המזבח מקדש (זבחים פו:) נמי מוכח הא דחצות עושה (פיגול) [עיכול] מדרבנן וההוא דבפרק איזהו מקומן (שם נז:) דקאמ' דמתני' דהפסח אינו נאכל אלא עד חצות ר''א בן עזריה היא ופריך ממאי דאורייתא דלמא מדרבנן ור''ע היא ומשני א''כ מאי אלא פירוש אי הוה מדרבנן לא ה''ל למיתני אלא דהא לעיל גבי תודה וחטאת תנא עד חצות ולא תנא אלא דאפילו אירע דעבר על דברי חכמים ולא אכל קודם חצות לא נפסל ואוכלו לאחר חצות כדמשמע פ''ק דברכות (דף ט.) גבי ק''ש בההוא מעשה דבאו בניו של ר''ג מבית המשתה ומ''מ איכא סייג דעבר על דברי חכמים אם לא אכל קודם חצות וה''ג התם א''כ מאי אלא ותו כי הנך מה הנך דאורייתא כלומר מה הנהו דאינו נאכל אלא למנוייו וצלי היינו דאוריית' אף הנך נמי דעד חצות דאורייתא ורבי אלעזר בן עזריה היא [עי' תוס' זבחים נז: ד''ה ואב''א ותוס' מגילה כא. דא לאתויי]:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר