סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

ראש השנהכו ע"בה כסלו תשפ"ב02:55ובתעניות -שופר מקצר או שופרות מקצרות ? / ‏מרדכי דב זינגר
במשנה כתוב
בתעניות ....ושתי חצוצרות באמצע
שופר מקצר וחצוצרות מאריכות
שמצות היום בחצוצרות

יש לעיין.
מחד - כתוב שופר מקצר.
למרות ששני השופרות נמצאים משני צידי החצוצרות.
כאשר ברישא - לגבי ראש השנה כשהחצוצרות בצצדים
כתוב חצוצרות מקצרות.

והרב יחיה
הביא בשרשור זה שזה מחלוקת ראשונים

א. הון עשיר - ראש השנה ג, ד:
ושתי חצוצרות באמצע. כתב הר"ב, שני שופרות היו להם אחד מכאן ואחד מכאן, ע"כ. הכי משמע מלישנא דמתניתין דקתני בשל זכרים כפופים וכו' הכל בלשון רבים, מש"אכ בראש השנה דמשנה דלעיל, דקתני בלשון יחיד של יעל פשוט וכו'.

ונראה דלוקחין שני שופרות כדי להושיב החצוצרות שמצות היום בהם, באמצע, להראות חשיבותם של אותו יום, ומ"מ לא היו תוקעין אלא בשופר אחד בבת אחד, מדקתני סיפא שופר מקצר, ולא קתני שופרות מקצרים כדקתני וחצוצרות מאריכות, וקרא נמי דייקא דכתיב (תהלים צח, ו) בחצוצרות (לשון רבים) וקול שופר (לשון יחיד) הריעו לפני המלך ה'.

וכן משמע מלשון הרמ"בם בפ"ד מה' תעניות (הי"ז).

ומסתברא דפעם אחד תוקעין באחד ופעם שני באחד, והולכים ע"ד זה עד גמר כל התקיעות של אותו יום, ובזה לשון הפסוק הוא מדוייק דלא קאמר בחצוצרות ושופר, דהוה משמע שלא היה שם אלא שופר אחד, דאינו כן כי שנים היו, אלא קאמר וקול שופר, דר"ל שלא היה נשמע אלא קולו של שופר אחד:

ב. יום תרועה
ובתעניות בשל זכרים וכו' שופר מקצר.
ק' דהיל"ל שופרות מקצרין, דהא ב' שופרות היו שם, כדתנן ובתעניות בשל זכרים ופיהן מצופה זהב, דמשמע דהוו ב', משא"כ בר"ה, י"ל דב' שופרות לא מעכבי, ומדינא דאורייתא גם בתענית די בשופר א' עם ב' חצוצרות, ומה שהיו בתענית ב' שופרות הוי מדרבנן, כדי שיהא החצוצרות באמצע, דמצות היום בהם, וזה נראה דהרגישו התוס' ד"ה וב' חצוצרות וכו' דלכאורה דבריהם פשוטים, דודאי דב' שופרות היו להם כדתנן במתני', אלא באו לתרץ מה שהקשינו, אמאי לא תני שופרות, לכך פי' טעמא דב' שופרות היו להם, כדי שיהיו חצוצרות באמצע, משום דמצות היום בהם, ואינו אלא מדרבנן בעלמא, להודיע דמצות היום בחצוצרות, אבל מן התורה די בשופר א' עם ב' חצוצרות, ועיין בהרמב"ם פ"א דתעניות דלא הזכיר אלא שופר א', וק' אמאי לא כתב דלכתחלה יתקע בב' שופרות וב' חצוצרות באמצע, וצ"ע:

ג.רבינו יהונתן מלוניל:
ושתי חצוצרות באמצע, שני שופרות היו להם, אחד מכאן [ואחד מכאן], ושתי חצוצרות באמצע, ושופרות מקצרות, וחצוצרות מאריכות תקיעתן, להודיע שמצות היום בחצוצרות...

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר