סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מפעל הדף היומי

חיזוק בעניין לימוד הדף היומי

חיזוק בעניין לימוד הדף היומי / הרב אליעזר שיק


מקור: שו"ת ברסלב באתר ברסלב סיטי, יג אב תשע"ב

שאלה:

מאת עידו:
לכבוד מורי ורבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א, שלום רב. אני מאוד רוצה להצטרף לרבבות הלומדים שיתחילו בט"ו באב ה'תשע"ב את סדר לימוד הדף היומי מההתחלה. אשמח מאוד אם תכתבו לי ולשאר הקוראים חיזוק בעניין הזה וממעלת לימוד הדף היומי, ואיך לזכות להיות עקשן ולא להישבר אחרי כמה ימים, כי בדרך כלל אדם מתחיל בחשק גדול אבל לאט לאט נחלש. אני מאוד רוצה להצטרף ללימוד אבל אני יודע שזה יהיה קשה. אשמח מאוד לקבל דברי חיזוק. תודה רבה

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י"ג אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל עידו נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מה אומר לך אין עוד שמחה בכל העולמות כשמחה הזו שחלק גדול מאד מכלל ישראל מסיימים עכשיו בעוד יום את כל הש"ס כולו כפי סדרת הדף היומי, וזה דבר גדול מאד מאד אשר לא יכילהו הרעיון כלל, וכמובא (תיקוני זהר הקדמה י"ד:) כל צדיק וצדיק אית ליה עולם בפני עצמו, וכל מאן דזכה להלכה חד ירית עלמא חד, כל שכן מאן דזכה למסכתא חדא, או לתרין, או לשתין, דאתמר בהון ששים המה מלכות, דכל מסכתא מטרוניתא איהי בגרמה, זכאה איהו מאן דירית לה בהאי עלמא.

היינו מי שזוכה לסיים את כל הש"ס, נכלל בשכינת עוזו יתברך, וידוע בין אנשי שלומינו שרבי חייקל ז"ל החזן של רביז"ל היה פעם בציון רביז"ל, ובכה שם הרבה מאד, ושמעו איך שמתפלל רבי אני שמעתי מכם מי שיסיים את הש"ס, ימשיך על עצמו צלם אלקים, ולכן אני מאד מאד רוצה שהילדים שלי והנכדים שלי וכו', כולם יזכו לסיים את הש"ס. ולכן סיום הש"ס שלמדו רבבות יהודים זה דבר גדול מאד.

עכשיו בענין הדף היומי, יש סיפור שאף אחד לא יודע מזה, רק אנשי שלומינו בפולניה דיברו מזה, שאת המתנה הזו קיבלנו דרך רבי מאיר שפירא ז"ל, אבל הוא קיבל את המתנה הזו מרביז"ל, כי ידוע שהס"מ עושה את שלו תמיד להעלים ולהסתיר את שם הצדיק האמת בעולם, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק שהוא החן והיופי והפאר של כל העולם כולו הוא נעלם ונסתר מאד, וכן סיפר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ז' מהזבוב והעכביש) שקודם שירדה נשמתו של רביז"ל עשה הס"מ רעש בשמים אם הנשמה הזו תרד לזה העולם, אין לי כבר מה לעשות, ואמרו לו הנשמה הזו מוכרחה לרדת, ואתה צא ותמצא לעצמך עצה נגד הנשמה הזו, ויצא וכו', וחזר עם מישהו וצחקו וכו', ואמר יש לי כבר עצה נגד הנשמה הזו וכו', עיין שם.

ואמרו אנשי שלומינו שהעצה של הס"מ שיצחקו מדבר רביז"ל, ובכל דור ודור איך שיתגלה יותר אור רביז"ל בעולם, זה לעומת זה יבואו גם משוגעים וכו', ויסתירו את אור רביז"ל שלא יתפשט וכו'. ולכן בכל דור ודור היה ללעג ולקלס ענין רביז"ל וכו'.

וידוע שבראש השנה כל אנשי שלומינו היו נוסעים לאומן אל רביז"ל במשך כל הדורות, עד מלחמת העולם הראשונה שאז נסגרו הגבולות, אזי התקבצו כל אנשי שלומינו בפולניה במקום אחד, ובכל שנה התרבה הקיבוץ יותר ויותר וכו', עד שלא היה להם שום מקום לאכלס כל כך הרבה אנשים, והיה זה הגאון רבי מאיר שפירא ז"ל שהוא מסר את נפשו שהישיבה שלו שהייתה אז בימים ההם הישיבה הכי גדולה בפולניה, המבנה הכי גדול, והוא מסר את זה לאנשי שלומינו על ראש השנה לעשות שמה את הקיבוץ, וגם הוא התפלל ביחד עם אנשי שלומינו כמה שנים וכו', ואף שהיתה עליו התנגדות מאד גדולה מאנשיו בעצמו, איך הוא מוסר את הישיבה שלו בראש השנה לברסלב'ר וכו' וכו', והוא לא הסתכל על זה כלל, אלא הצטרף להתפלל עם הקיבוץ, וזה היה כבוד גדול לאנשי שלומינו, ומכל ערי פולניה התקבצו יחד בעיר לובלין על ראש השנה.

ובערב ראש השנה הלכו אל הציון של החוזה מלובלין זי"ע, ויען שמסר את נפשו כל כך עבור אנשי שלומינו, ולא הסתכל על זה שהקניטו אותו למה הוא נותן את האולם הגדול של הישיבה לחסידי ברסלב, בשביל זה רביז"ל שילם לו שיתגלה הסדר דרך הלימוד לימוד ש"ס כסדרן דייקא על ידו, כי באמת ענין לימוד כסדרן, לא מצינו בשום מקום במשך הדורות, אלא בדברי רביז"ל, שזה היה רצונו ללמוד כסדרן דייקא מהתחלת הש"ס עד הסוף, דף אחר דף וכו' (עיין שיחות הר"ן סימן ע"ו), ודבר זה בכלל לא ידוע בין העולם.

על כל פנים איך שהוא זה דבר גדול מאד למסור את נפשו ללמוד בכל יום דף גמרא, אם זוכים עם רש"י ותוספות מה טוב ומה נעים, אבל אם לא, יכולים ללמוד רק עם רש"י, כך שיהיה לו על כל פנים בקיאות בש"ס, ובפרט עכשיו יש כל מיני פירושים קלים ונחמדים שמפרשים את סוגיות הגמרא באופן פשוט מאד, עד שכל אחד יכול להבין את הגמרא כפשוטו, וזה דבר גדול מאד ללמוד בכל יום דף גמרא.

והנה חכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כ"ד.) "במחשכים הושיבני כמתי עולם" אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי.

ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את האדם בכל מיני זוהמא וכו', נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמו"ד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו וכו', ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך וכו', וכן נקראת הקליפה וכו', על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.

והנה כשמתחילים ללמוד ש"ס כולם מתלהבים וגם כן מתחילים, אבל במשך הזמן מתחילים להתקרר וכו', עד שמתחילים להתרשל וכו', וכך מפסיקים, ולכן צריכים להיות עקשן גדול מאד יום אחר יום ללמוד דף גמרא כסדרן, אפילו שזה בא לו במסירות נפש גדול, דורשי רשומות אמרו שהשם של הס"מ זה ס'יום מ'סכתא א'ין ל'עשות, הוא מפחד שנעשה סיום מסכתא, כי הוא יודע אשר על ידי שאדם זוכה ומסיים מסכתא, הוא הורס אותו ואת גונדא דיליה לגמרי וכו', שזה מסכ"ת אותיות כ"ת ס"מ, מי שזוכה לעשות סיום מסכתא, בזה הוא הורס את הס"מ וגונדא דיליה, בשביל זה הוא מאד מאד מפחד שבר ישראל ילמד דף גמרא.

ולכן אשרי אדם שעושה כל מיני פעולות שבעולם ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, וזה מחייב אותו מאד, עד שלא ילך לישון עד שלא ילמוד או יגרוס את הדף גמרא, צריכים להיות על זה עקשן גדול מאד.

וצריך שתדע שכל אלו שהתנגדו על הרעיון של דף היומי, זה רק מפני שמפלגה אחת אימצה את זה לה וכו', וחלקו הרבה צדיקים על דבר זה, אבל מי שעין אמת לו, אינו מסתכל כלל על שום דבר, כי יודע שאין לזה שייכות אל שום מפלגה בעולם, כמו שרואים בהסיומים של עכשיו, שרוב רובם שבאו לסיומים הם סתם עמך, ולא מזדהים עם שום מפלגה, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד את הדף היומי, רק ללמוד לשם שמים לשם אל עולם, כי דף גמרא מציל את האדם מכל מיני צרות ויסורים וכו', כי על ידי לימוד גמרא ממשיך על עצמו את הד' מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל.

ולכן אשרי אדם שזוכה עכשיו ביום שישי ט"ו באב להתחיל ללמוד דף גמרא ליום בסדרת הדף היומי, וזה בכלל לא שייך לשום מפלגה וכו', זה מתנה שקיבל רבי מאיר שפירא זצ"ל מרביז"ל, אשרי שיאחז בזה ואז טוב לו כל הימים.

מסופר שבפולין היה אדמו"ר אחד מצאצאי היהודי הקדוש מפשסיחא זי"ע שהיה לו הרבה חסידים אנשים פשוטים עד מאד אבל תמימים למרבה והיו אנשים קשי יום, עובדים במלאכה וביגיעת כפיים. כשיצא רבי מאיר שפירא זצ"ל עם הרעיון של "הדף היומי" הנהיג גם בין חסידיו דבר זה וציווה שכל אחד ילמד את "הדף היומי" ובאו אליו חסידיו ואמרו רבי אתם בוודאי יודעים שאנו אנשים רחוקים מלהבין דף גמרא בקושי אנו מבינים קצת "עין יעקב" וכן משניות אבל איך נבין "דף גמרא" ובפרט כל יום ללמוד דף? ענה להם הצדיק דעו לכם שלימוד התורה ברבים זה זכות גדול עד מאוד בשמים ולכן תתאספו בכל עיר בבתי כנסיות שלנו [היה לאדמו"ר הרבה בתי כנסיות בהרבה עיירות בפולניה] ותאמרו את הדף של אותו יום, יחד כמו כל עם ישראל שלומדים את "הדף היומי", והזכות הזה תגן גם עליכם. ומסופר שלא עבר זמן רב כל אלו האנשים הפשוטים הישרים והתמימים התרגלו ללשונות הגמרא ולדרך לימוד מאמרי חז"ל ולשקלא וטריא בגמרא ונעשו לבני תורה עד שרבים וכן שלימים נעשו למדנים ונכנס בהם חמידו דאורייתא ולמדו כבר בחברותות יחד.

לא יכולים לתאר ולשער איך אנשים קשי יום שעובדים קשה כל היום, ובאים בערב והולכים ומצטרפים אל לימוד דף היומי, והיום כמעט ברוב חלקי העולם יש שיעורים של דף היומי ברבים, וכן יש שיעורים קודם אור היום בדף היומי, ויש אנשי עסקים שבצהרים באמצע עבודתם הם עוצרים לשעה ולומדים את הדף היומי, אשרי עין ראתה זאת, וזה מאד מאד חשוב בשמים.

מי היה מאמין אי פעם שביבנאל מושבה נידחת שאף אחד לא ידע שהיא נמצאת על המפה וכו', יש כבר בין אנשי שלומינו חסידי ברסלב בכל יום שש שיעורים שלומדים את הדף היומי עם מגידי שיעור, וכן כמעט כל הקהילה לומדים דף גמרא בכל יום בסדרת הדף היומי.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר