סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

והא דפרה כיון דקאי גילדי גילדי – שופר
 

"אביי אמר היינו טעמייהו דרבנן, שופר אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות, והא דפרה כיון דקאי גילדי גילדי מיתחזי כשנים ושלשה שופרות. והא תנא מפני שהוא קרן קאמר? חדא ועוד קאמר. חדא דשופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות ועוד מפני שהוא קרן. ורבי יוסי אמר לך דקאמרת שופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות כיון דמחברי אהדדי חד הוא. ודקאמרת מפני שהוא קרן כל השופרות נמי אקרו קרן" (ראש השנה, כו ע"א).

פירוש: אביי אמר: היינו טעמייהו דרבנן [זהו טעמם של חכמים]:שופר אמר רחמנא [אמרה התורה]ולא שנים ושלשה שופרות יחד, והא [וזו] הקרן של הפרה, כיון דקאי גילדי גילדי [שהיא עשויה שכבות שכבות] מיתחזי [הריהו נראה]כשנים ושלשה שופרות. ומקשים: והא [והרי] תנא זה, מפני שהוא קרן קאמר [אמר], משמע שזה הוא הנימוק! ודוחים: חדא [נימוק אחד] ועוד נימוק נוסף קאמר [אמר];חדא [נימוק אחד יסודי] ששופר אחד אמר רחמנא [אמרה התורה]ולא שנים ושלשה שופרות, ועוד נימוק נוסף מפני שהוא קרן. ור' יוסי אמר לך [היה יכול לומר לך]: דקאמרת [זה שאמרת]שופר אחד אמר רחמנא [אמרה התורה]ולא שנים ושלשה שופרות אין זו קושיה, כיון דמחברי אהדדי [כיון שהם מחוברים זה בזה], ממילא חד [שופר אחד]הוא, ודקאמרת [וזה שאמרת]מפני שהוא קרן כל השופרות נמי [גם כן]אקרו [נקראו]קרן (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


נושא מרכזי: במה שונה קרן פרה מקרני שאר הפריים (איל, יעל וכד')?

 

לנושאים נוספים העוסקים בשופר - הקש/י כאן.


המשנה (ראש השנה, פ"ג מ"ב) מגדירה מהם בעלי החיים שמקרנם ניתן להכין שופר למצווה: "כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה מפני שהוא קרן. אמר רבי יוסי: והלא כל השופרות נקראו קרן, שנאמר במשך בקרן היובל". הגמרא (ראש השנה, כו ע"א) מנתה שלוש סיבות שבגללן חכמים פסלו קרן פרה:

א. הסיבה הראשונה היא, לפחות לכאורה, לשונית משום שקרן פרה איננה נקראת שופר. הרב אריאל ברלין מציע שסיבה זו איננה לשונית בלבד, אלא גם רוחנית. הבעיה איננה רק בשם "קרן", אלא בכך שהיא משמשת כקרן (וכמדויק מלשון המשנה "מפני שהוא קרן") כלומר כאמצעי הגורם נזק, "שם מזיק קרן" (שיעורי ר' דוד, בבא קמא, ב ע"א). השור, הוא בעל החיים היחיד מבין מעלי הגרה במשק האדם, שמשתמש בקרן ככלי נשק קטלני. אצל השור, הקרן יחסית קצרה, והחוד שלה מופנה בשעת הנגיחה לפנים. בקרבות טריטוריאליים ובמאבק על הנקבות, כל האמצעים כשרים, ופעמים רבות הקרב מסתיים בפציעה של אחד הצדדים. לאופיין האלים של קרני הפרה יש ביטוי בפסוק בדברים (לג י"ז): "בְּכוֹר שׁוֹרוֹ הָדָר לוֹ וְקַרְנֵי רְאֵם קַרְנָיו בָּהֶם עַמִּים יְנַגַּח יַחְדָּו וכו'". הראם הוא שור הבר (ראו במאמר "בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו" (בבא קמא, ב ע"ב)).

לעומת זאת, בשאר החיות הטהורות במשק האדם, מבנה הקרניים לא מאפשר פגיעה ביריב משום שהן מפותלות (אילים) או שחודן מופנה לאחור (תיישים). הדגש שהוספתי על בעלי חיים במשק האדם נובע מכך שהם זמינים בהשוואה לחיות בר ולכן מהווים מקור עיקרי להכנת שופרות. ברצוני להעיר שאם נאמץ את קו מחשבה זה ניתן אולי להחיל אותו גם על חיות בר כשרות דוגמת הבופלו והביזון קרובי הבקר המשתמשים בקרניהם להתגונן מטורפים בהשוואה, למשל, ליעל, הראם והדישון שלקרניהם יש ערך במאבקים תוך מיניים בלבד.

ב. הסיבה השנייה רוחנית ובלשון הגמרא "אין קטגור נעשה סנגור". מפרש רש"י: "אין קטיגור - זהב העגל ושופר של פרה נמי קטיגור דעגל הוא". הרב אבישי שרייבר הציע להרחיב את הביטוי "אין קטגור נעשה סנגור" מעבר לחטא העגל, אל אופיים התוקפני של מיני הבקר. העובדה שהתורה מייחסת לשור פוטנציאל נזק והרג, הופכת אותו למסמל רוע באופן כללי, ואין להשתמש בו כאמצעי לעורר רחמים.

ג. הסיבה השלישית הועלתה על ידי אביי ועניינה פסול הנובע מהמבנה הפיסי של הקרן. לדעתו, רבנן ורבי יוסי חלוקים במשמעותו של פרט מבנה האופייני רק לקרן פרה הנקרא "גילדי גילדי". לדעת רבנן קרן הבנויה "גילדי גילדי" נראית כ"שנים שלושה שופרות" ולכן פסולה ("דשופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות") ואילו לרבי יוסי הקרן נחשבת לשופר אחד משום שהגלדים מחוברים זה לזה. השאלה שבה נדון להלן היא מהם ה"גילדי גילדי"? 

 

גילדי = טבעות גידול

מפרש רש"י במקום: "גילדי גילדי - בכל שנה ושנה ניכרת תוספתו והוא כמין גלד מוסיף על גלד ראשון בתכליתו של ראשון תחילת השני". מפירושו של רש"י נראה שהגלדים הם טבעות הגידול המתווספות מדי שנה לקרן. "בתכליתו של ראשון תחילת השני" כלומר שבסופו של הגלד הראשון מתחיל השני. אכן, כאשר בוחנים את מבנה הקרניים של בני משפחת הפריים(1) ניתן לראות בקלות שהקרן איננה נראית כמבנה רציף אלא כבנויה מטבעות או חוליות המחוברות זו לזו. מבנה זה נובע מכך שקצב גידול הקרן תלוי בתוספת חומר קרני (בעיקר קרטין הדומה לחומר הבונה את הצפורן), המופרש על ידי תאי העור הממוקמים בבסיס הקרן(2), והיא איננה אחידה במהלך השנה. בעונות של מחסור במזון או בעונת החיזור כאשר בעל החיים כמעט אינו ניזון, קצב הפרשת הקרן איטי יותר, דבר הבא לידי ביטוי ביצירת טבעת צרה מאד הנראית כעין הפסקה בגידול הקרן. טבעות הגידול בקרניים מזכירות בעיקרון הבסיסי את טבעות הגידול של עצים שבעזרתן ניתן לקבוע את גיל העץ או טבעות גידול בשריון צבים. במחקרים של מיני פריים החיים בטבע עשויות טבעות הגידול לשמש לקביעת גיל הפרט. במידה מצומצמת משתמשים במספר הטבעות גם לקביעת גיל פרות, אך שיטה זו אינה יעילה בפרטים בוגרים(3). תמונה 1 מציגה קרן פרה ובה ניתן לראות את טבעות הגידול המופרדות על ידי חריצים רדודים. בתמונה 2 ניתן לראות קטע מקרן יעל זכר כאשר החץ מצביע על טבעת גידול צרה במיוחד(4). בתמונה 3 נראים קרני נקבת היעל ועליהם חריצים רבים וצפופים. חריצים אלו אינם מייצגים את הגיל ואותו ניתן לקבוע רק בעזרת טבעות הגידול שקשה להבחין בהם בתמונה. 

לאור כך שהתפתחות הקרניים בכל משפחת הפריים דומה, ובכולם יש לקרן טבעות גידול, עולה השאלה במה מתייחדת קרן הפרה בהשוואה לקרניים אחרות הכשרות. בהשוואה בין תמונות קרני הפרה והיעל ניתן לראות שהגבולות בין טבעות הגידול ביעל ניכרים אף יותר מאשר בפרה ואם כן מדוע קרן היעל אינה פסולה אף בדיעבד משום "שנים ושלשה שופרות". גם לקרני האיל שהתקיעה בהם היא מצווה מן המובחר טבעות גידול בולטות.
 

       
תמונה 1. קרן פרה  

תמונה 2. קרן יעל

 

       
תמונה 3. קרן פרה - ניתן להבחין בטבעות הגידול בעיקר לקראת הקצה  

תמונה 2. יעל - נקבה        צילמה: תהילה רענן

 

גילדי = שכבות (קליפות) 

בהמשך הפרק יש למונח "גלד" משמעות כפי שהיא מקובלת בלשון זמננו ומתייחסת למבנה השכבתי של הקרן. "ת"ר גרדו בין מבפנים בין מבחוץ כשר. גרדו והעמידו על גלדו כשר" (כז ע"ב). כאן משמעות הגלד היא אחת משכבות הקרן. גם בימינו נוהגים לשייף את הקרן על מנת להעניק לה ברק. בתהליך זה הקרן מאבדת מעובייה ועשויה להגיע לעובי של שכבה אחת, אך לדעת חכמים שופר כזה כשר לתקיעה – "גרדו והעמידו על גלדו כשר". מפרש רש"י: "העמידו על גלדו - גלד דק". אין הבדל בין אם תהליך השיוף היה מבפנים או מבחוץ ודי אם אין נקב בקרן על מנת להתירה. יתכן והמשך הברייתא "הניח שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע יצא ואם קול חיצון שמע לא יצא" (שם) הוא ברצף הגיוני להלכה שקדמה לו. אם ניתן לגרד שכבות מהשופר, הן מבפנים והן מבחוץ, הרי שאדם שאינו מגרד את השופר תוקע לכאורה בשני שופרות זה בתוך זה. בנוסף לשכבה החיונית מתווספות שכבות מיותרות שניתן להסירן, אך למרות זאת אין הן פוסלות את השופר משום שמעמדן כמי שהניח שופר בתוך שופר(5).

בחולין (נט ע"א) מפרש רש"י: "כרוכות - גילדי גילדי קליפה על קליפה כעין קרני השור". בדומה לכך פירש גם בחולין (מו ע"ב) בדיני טריפות. אומרת שם הגמרא: "ואמר רבא: האי ריאה דקיימא גילדי גילדי, אוכמי אוכמי, חזותא חזותא – כשרה"(6). מפרש רש"י: "גילדי גילדי - קליפות קליפות קרושטי"ש בלעז (גלדים בעור אחרי פציעה) כעין מכות מלנ"ץ (פצעים)". רבינו חננאל (ראש השנה, כו ע"א) מפרש בדומה לפירוש רש"י בחולין: "קרן של פרה כיון דהוא גילדי גילדי כשנים ושלושה שופרות זה בתוך זה נזדמן, והתורה אמרה שופר אחד לא שנים ושלשה שופרות"(7).

המבנה השכבתי של קרן הפרה מאפשר לפצל אותה לרצועות דקות שבהן משתמשים לצרכים אומנותיים. ראו למשל כאן. לפני התפשטות השימוש בזכוכית והחומרים הפלסטיים שימשו "זגוגיות" קרן דקות להגן על נרות ועששיות מפני רוח או גשם. בימינו משתמשים בקרניים ליצירת אהילים דקורטיביים.
 

פירושי רש"י

מעניין להשוות בין פירושי רש"י למושג "גילדי" במסכתות חולין וראש השנה. בניגוד לפירושו בגמרא בחולין המזהה את ה"גילדי" כקליפות או שכבות הרי שבר"ה פירש: "גילדי גילדי - בכל שנה ושנה ניכרת תוספתו והוא כמין גלד מוסיף על גלד ראשון בתכליתו של ראשון תחילת השני". לא ייתכן להסביר שגם כאן כוונת רש"י למבנה שכבתי שהרי התוספת היא מבפנים ולא ניתן לומר "בכל שנה ושנה ניכרת תוספתו". על סתירה זו עמד כבר הרש"ש (חולין, נט) וכתב: "רש"י ד"ה כרוכות. גילדי גילדי קליפה על קליפה כו'. משמע שרצה לומר כעין קליפת הבצלים וכעלי הכרוב הנכרכים זה על זה. ולא כן פירש בר"ה ושם פירושו מוכרח".

ניתן ליישב את הסתירה בכך ששני פירושים אלו מבטאים את שני המאפיינים השונים של קרן הפרה שתיארנו. הקרן בנויה מטור של טבעות גידול אך יחד עם זאת יש לה מבנה שכבתי. ייתכן ושני פירושי רש"י אינם סותרים זה את זה אלא משלימים. במסכת חולין הוא משווה בין המונחים "כרוכות" ו"גילדי גילדי" ומתאר אותם כמבנה שכבתי ("קליפה על קליפה כעין קרני השור") המבדיל, לכאורה, בין חיות לבהמות (שחלבן אסור באכילה). אמנם הגמרא דוחה את הצעה זו משום שגם קרן השור בנויה כך למרות שחלבו אסור ("... והרי שור, דכרוכות וחלבו אסור", חולין, נט ע"ב). לעומת זאת במסכת ראש השנה נוספת הדגשה רלוונטית להלכות שופר והיא שהשכבות העליונות אינן מכסות לגמרי את השכבות שמתחתן ואינן חופפות "והוא כמין גלד מוסיף על גלד ראשון בתכליתו של ראשון תחילת השני" ולכן למרות שהמניח שופר בתוך שופר תקיעתו כשרה הרי שקרן פרה פסולה. אמנם היא בנויה משכבות אך הן אינן חופפות לגמרי (ראו בשרטוט). בלשון רבינו חננאל: "קרן של פרה כיון דהוא גילדי גילדי כשנים ושלושה שופרות זה בתוך זה נזדמן והתורה אמרה שופר אחד לא שנים ושלשה שופרות". ייתכן וכך מבין התוס' את דברי רש"י: "ולא שנים ושלשה שופרות - ולא דמי למניח שופר בתוך שופר (שכשר) כדפירש בקונטרס דעל גלד ראשון אתוסף גלד שני שפת השני בתכליתו של ראשון והקול יוצא דרך כולם". גם תוס' הרא"ש נוקט בלשון דומה.
 

ייחודה של קרן הפרה

השוואה של קרניים שונות במשפחת הפריים מגלה שטעמו של אביי לפסול קרן הפרה, על פי פירוש רש"י הראשון כפשוטו, לא מובן. על פי הסבר זה יש מקום לפסול את קרני משפחת הפריים כולה ואפילו את האיל משום שבכולן ניתן לראות את טבעות גידול. המבנה של טבעות הגידול בולט בפריים אחרים אף יותר מאשר בקרני הפרה (השווה תמונות 1-2) ואם כן כיצד מכשירה המשנה את קרן האיל והיעל לתקיעה? מאידך גיסא גם פירושו השני לא מספק הסבר לטעם האיסור שהרי אם הקרן בנויה משכבות זו על גבי זו ותקע בכולן יחד (דרך החלל הפנימי) התקיעה כשרה בדומה להניח שופר בתוך שופר. עלינו להניח שפירושי רש"י משלימים זה את זה ומאפשרים לנו להבין מה מייחד את קרן הפרה ואוסר אותה. קרן הפרה מתפרקת בקלות לשכבות נפרדות (עד 12) ולכן הדבר דומה לתוקע "בשנים שלושה שופרות". התקיעה ב"שנים שלושה" שופרות כשלעצמה איננה אסורה שהרי המניח שופר בתוך שופר תקיעתו כשרה אלא שהדבר מותנה בתקיעה דרך השופר הפנימי בלבד: "הניח שופר בתוך שופר, אם קול פנימי שמע יצא, ואם קול חיצון שמע לא יצא" (ראש השנה, כז ע"ב). ייתכן והגלדים אינם שכבות המכסות זו את זו לגמרי כפי שניתן לראות בדוגמאות אחרות (גלדי בצל למשל) אלא מסודרות כטור של קונוסים (בצורת הקרן), הולכים וגדלים, המונחים זה על גבי זה(8). במבנה זו חלל השופר מורכב לא רק מהשכבה הפנימית ביותר אלא גם מהשכבות החיצוניות לה ולכן יש כאן פסול של "שנים ושלושה שופרות" (ראו בשרטוט). ייתכן וזו גם כוונת התוס': "ולא שנים ושלשה שופרות - ולא דמי למניח שופר בתוך שופר (שכשר) כדפירש בקונטרס דעל גלד ראשון אתוסף גלד שני שפת השני בתכליתו של ראשון והקול יוצא דרך כולם".

לסכום: העובדה ששכבות קרן הפרה מתקלפות ונפרדות בקלות מעניקה לכל אחת מהן מעמד של שופר עצמאי ולכן לא ניתן לתקוע דרך כולן שהרי בפי השופר הן אינן חופפות. בניגוד לקרן הפרה, חוליות קרני בני משפחת הפריים מאוחות זו בזו ואינן ניתנות להפרדה ולכן כולן יחד נחשבות שופר אחד. הגבולות בין החוליות נובעים מהאטה בקצב הסינתזה בעונות מחסור אך לא מהפסקה מוחלטת. הדבר מזכיר את טבעות הגידול הקיימות בגזעי עצמים.


ראו הסבר גרפי בסרטון. לצפייה הקש/י כאן.

 

 
 


(1) ראו עוד במאמר "למה תוקעין בשופר של איל".
(2) צורת גידול זו דומה לאופן בו מתפתחות ציפורננו מבסיסן.
(3) הטבעת הראשונה בפרות מופיעה בגיל 1.5 שנה ולאחר מכן בכל חורף מתווספת עוד טבעת.
(4) ביעל קביעת הגיל מתבצעת בעזרת טבעות הגידול ולא בעזרת הזיזים שמספרם איננו קשור לגיל.
הכוללת מינים כמו האיל (זכר הכבשים), יעל, פרה, ראם, דישון, עז ועוד. ניתן להניח שבמעלי גרה הגדלים בתנאים מבוקרים במשק האדם לא יבלטו טבעות גידול.
(5) באופן זה בוודאי התקיעה צריכה להיות אך ורק בשופר הפנימי בלבד משום שאין אפשרות למעבר אוויר בין השכבות. הרא"ש מתנה את כשרות התקיעה בשופר בתוך שופר בכך שהשופר הפנימי יבלוט מעט על מנת שיוכל להניח את פיו עליו ולתקוע רק בו. לדעתו אם תקע בחיצוני האוויר חייב לעבור גם דרך השופר הפנימי ואז התקיעה פסולה בגלל "שופר אחד ולא שנים ושלשה שופרות". מדבריו עולה שאם יתקע בשופר החיצוני ויסתום את הפנימי עצם העובדה שמונח שופר בתוך שופר אינה פוסלת.
(6) פירוש: ואמר רבא: האי ריאה דקיימא גילדי גילדי [ריאה זו שעומדת לפנינו כשהיא מכוסה גלדים גלדים], או אוכמי אוכמי [כתמים שחורים] או חזותא חזותא [מראות, צבעים שונים] עדיין היא כשרה.
(7) פירושו של רבינו חננאל מעורר שתי שאלות: א. לדברי אביי מבנה "גילדי גילדי" גורם לכך שהשופר נראה ("מתחזי") כשנים ושלושה שופרות אך אם ה"גילדי" הן שכבות השופר הרי שהדבר לא נראה בשופר השלם. ב. על פי הסברו לא ברור מדוע שופר מקרן פרה פסול מהטעם שהשכבות הן "כשנים ושלושה שופרות זה בתוך זה" הרי "הניח שופר בתוך שופר יצא". להלן יובא תירוץ התוס' לשאלה זו.
(8) דוגמה למבנה מעין זה עשויה להיות חבילת כובעי ליצן המונחים זה על גבי זה כאשר כל כובע גדול במעט מזה שמתחתיו.


 

מקורות עיקריים:

מ. רענן, אספקטים זואולוגיים בהלכות שופר. "בראש השנה ייכתבון" קובץ מאמרים על ראש השנה. תשס"ג. הוצאת תבונות – מכללת יעקב הרצוג ליד ישיבת הר עציון.

Bing-Wei Li et al, 2011, 'Static and dynamic mechanical properties of cattle horns', Materials Science and Engineering 31 pp.179–183.

O’Connor, S. et al., 2015. 'Advances in identifying archaeological traces of horn and other keratinous hard tissues'. Studies in Conservation 60 (6).

 

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל -
[email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר